Sơ kết 18 tháng thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm Đội quản lý TTXDĐT trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại TP Hà Nội cho thấy, sau khi triển khai thực hiện mô hình thí điểm, công tác quản lý TTXD trên địa bàn TP có nhiều chuyển biến tích cực.

Các công trình xây dựng đã được kiểm tra thường xuyên, các vi phạm đã được phát hiện kịp thời. Những trường hợp vi phạm TTXD phức tạp, nổi cộm, gây bức xúc dư luận dần được hạn chế. Các công trình vi phạm tồn đọng đã được rà soát, phân loại, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm xử lý, giải quyết; Ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đô thị từng bước được nâng cao; các công trình vi phạm quy hoạch, TTXD dần được giảm thiểu về số lượng và quy mô…

Việc thực hiện mô hình thí điểm đã tạo sự thống nhất, tập trung, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND cấp huyện trong công tác quản lý TTXD; Nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, phù hợp với tình hình thực tiễn…

Tỷ lệ công trình có phép, miễn phép trên địa bàn TP tăng 1% (từ 97,77% lên 98,77%); tỷ lệ công trình có vi phạm trên tổng số công trình xây dựng giảm 1,46% (từ 5,76% xuống còn 4,30%); so với cùng kỳ (18 tháng) trước khi thực hiện, sau khi thực hiện mô hình thí điểm, tỷ lệ công trình vi phạm đã giải quyết dứt điểm giảm 11,79% (trừ 93,23% còn 81,44%)…

Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời có thêm thời gian đánh giá đầy đủ, toàn diện, chi tiết về mô hình thí điểm, UBND TP Hà Nội báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng ý để Hà Nội tiếp tục thực hiện thí điểm Đội Quản lý TTXDDT trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã như mô hình hiện nay đến hết ngày 10/8/2023.

Trần Quý