Theo quyết định, thời kỳ kiểm tra gồm các năm 2022, 2023; thời hạn kiểm tra 5 ngày làm việc kể từ ngày 25/6.

Báo cáo về tình hình sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước năm 2022 và năm 2023 tại UBND tỉnh, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh cho biết, tỉnh Thái Bình xác định, việc cung cấp các số liệu, thông tin đầu vào của các sở, ban, ngành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thống kê.

Việc cung cấp, phổ biến đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực thông tin thống kê kinh tế, xã hội là nội dung hết sức quan trọng nhằm phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo trong công tác nghiên cứu hoạch định đường lối, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội.

Để thống nhất trong công tác phối hợp và cung cấp thông tin, định kỳ UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các sở, ban, ngành triển khai thu thập, cung cấp thông tin để tính toán các chỉ tiêu thống kê, phục vụ xây dựng báo cáo tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh.

Theo đó, số lượng báo cáo tình hình kinh tế, xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm đều được ban hành đầy đủ với 12 kỳ báo cáo/năm.

leftcenterrightdel
 Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê, Tổng cục Thống kê, Trưởng đoàn Kiểm tra Lê Mạnh Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HL

Định kỳ hàng tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao là cơ quan đầu mối tiếp nhận số liệu, thông tin thống kê do Cục Thống kê tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan cung cấp; tổng hợp, biên soạn báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Nhìn chung, số liệu, thông tin thống kê Nhà nước thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trong các báo cáo của UBND tỉnh đều bảo đảm các quy định của Nhà nước và pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng khẳng định, hệ thống số liệu thống kê do ngành thống kê cung cấp trong những năm qua có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh và phục vụ các cơ quan Nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng các báo cáo, chương trình, kế hoạch.

Đặc biệt, đây cũng là nguồn số liệu hết sức quan trọng để tỉnh triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời mong muốn, thông qua cuộc kiểm tra sẽ giúp UBND tỉnh và các sở, ngành sử dụng số liệu thống kê có hiệu quả hơn; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, đánh giá không còn phù hợp, trên cơ sở đó kịp thời chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình giao Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối; yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố phối hợp cung cấp đầy đủ, chuẩn bị tài liệu, báo cáo, bố trí cán bộ chuyên môn làm việc với đoàn; bố trí sắp xếp thời gian làm việc, bảo đảm hoàn thành cuộc kiểm tra theo đúng kế hoạch.

Trọng Tài