Chuyển đổi số là nhiệm vụ khó

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, do đặc thù của ngành, Thanh tra tỉnh Lào Cai luôn chú trọng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; thường xuyên quán triệt đến công chức, người lao động các quy định của Luật An ninh mạng, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; cập nhật các văn bản cảnh báo về các phần mềm mã độc mới, cách thức lây lan và biện pháp ngăn chặn lây lan virus, mã độc trong quá trình sử dụng máy tính kết nối mạng.

Hiện nay, Thanh tra tỉnh Lào Cai đang quản lý và vận hành cổng thông tin điện tử. Xây dựng nhiều chuyên mục, nội dung, trang điện tử thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã thiết lập chuyên mục “Chuyển đổi số”, định kỳ đăng tải các tin, bài viết về tình hình, kết quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và tại cơ quan. Qua đó thu hút đông đảo lượt truy cập, tăng lượng tương tác với công chức, người lao động và cơ quan, đơn vị liên quan.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thành Sinh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết, việc triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của tỉnh cũng như của ngành giúp lãnh đạo, công chức hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số, tiếp cận những kinh nghiệm của quá trình chuyển đổi số để ứng dụng vào công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành việc triển khai tới các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cập nhật Cơ sở Dữ liệu về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh theo Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và phần mềm cơ sở dữ liệu báo cáo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với đơn vị thiết kế phần mềm xây dựng phần mềm “Quản lý lập kế hoạch thanh tra, xử lý sau thanh tra, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Lào Cai đầu tư, nâng cấp trang thiết bị máy tính, máy in, máy scan cho lãnh đạo, công chức trong cơ quan để phục vụ chuyển đổi số. Thực hiện xử lý văn bản đến trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt tỷ lệ 100%; phát hành, ký số văn bản đi trên phần mềm đạt trên 84%.

Ông Nguyễn Thành Sinh nhấn mạnh: Chuyển đổi số là việc khó, là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, cần phải huy động toàn thể lãnh đạo, công chức tham gia thực hiện, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành Thanh tra.

leftcenterrightdel
Theo Thanh tra tỉnh Lào Cai, khó khăn trong việc triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực ngành như việc triển khai nhật ký online, ký số đối với đơn thư tố cáo... Ảnh: ND

Chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng

Trước đó, ngày 28/8/2023, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-TT triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 của Thanh tra tỉnh.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025 hình thành lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại cơ quan; đảm bảo Thanh tra tỉnh có một bộ phận được giao nhiệm vụ làm đầu mối, chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin và an ninh mạng.

Bảo vệ kết cấu hạ tầng không gian mạng và các hệ thống thông tin quan trọng của Thanh tra tỉnh. Triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng tới toàn thể công chức và người lao động.

Hằng năm, xây dựng dự toán kinh phí cho công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.

Mục tiêu đến năm 2030 phối hợp xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng với sự tham gia tích cực, đông đảo của công chức và người lao động. Bố trí công chức thực hiện bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Phấn đấu 90% công chức và người lao động sử dụng Internet có cơ hội tiếp cận các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch gồm: Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Bảo vệ hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số và kết cấu hạ tầng không gian mạng. Bảo vệ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Đào tạo và phát triển nhân lực trong công tác an toàn, an ninh mạng. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Nam Dũng