Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 117 triệu đồng, kiến nghị khác về kinh tế số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, đã thực hiện 34 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, ban hành 6 kết luận thanh tra, báo cáo kết quả kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 tổ chức, 5 cá nhân với số tiền 10,3 triệu đồng.

Trong tháng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thụ lý giải quyết 23 vụ việc khiếu nại (20 vụ việc từ kỳ trước chuyển sang), giải quyết xong 1/23 vụ việc, đang tiếp tục thụ lý giải quyết 22 vụ việc; đã thụ lý giải quyết 5/5 vụ tố cáo (4 vụ việc từ kỳ trước chuyển sang), giải quyết xong 1/5 vụ, đang tiếp tục thụ lý giải quyết 4 vụ việc.

Trần Thọ