Theo quyết định, đoàn tiến hành thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Lương Tài, giai đoạn 2021 - 2023.

Nội dung tập trung vào việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết đơn.

Cùng với đó, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực thi công vụ.

Đối tượng được thanh tra là Chủ tịch UBND huyện Lương Tài; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Lương Tài; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nội dung thanh tra.

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2021 đến 31/12/2023 (những nội dung liên quan có thể xem xét trước, và sau thời điểm trên).

Đoàn tiến hành thanh tra trong 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định (không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra, thực hiện thanh tra theo nội dung của quyết định, báo cáo kết quả thanh tra, kiến nghị xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra và các kiến nghị khác (nếu có) theo quy định.

Được biết, đây là cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.

Hải Hà