Theo UBND tỉnh BR-VT, trong giai đoạn từ năm 2021 tới tháng 6/2023, toàn tỉnh đã triển khai 188 cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ (6 cuộc thanh tra và 182 cuộc kiểm tra). Trong 182 cuộc kiểm tra thì Thanh tra tỉnh thực hiện 3 cuộc; đoàn kiểm tra công vụ của tỉnh thực hiện 10 cuộc; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 169 cuộc…

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức thực hiện các nội dung công việc, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao; việc thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của CBCCVC; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, đạo đức và văn hóa giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của CBCCVC; việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính…

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Nội vụ kiểm tra, xác minh 14 vụ việc liên quan tới việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; việc giải quyết hồ sơ địa chính công trình đường dây 110Kv đấu nối LSP Long Sơn của Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Đo đạc và Bản đồ Tấn Phát; việc xác minh đơn phản ánh của công dân liên quan tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác cán bộ tại Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải; xác minh nội dung đơn phản ánh liên quan đến việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý tại huyện Long Điền…

Theo UBND tỉnh BR-VT, qua kiểm tra, nhìn chung CBCCVC chấp hành giờ giấc làm việc, nội quy quy chế cơ quan, đơn vị; CBCCVC phối hợp thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chưa phát hiện tình trạng CBCCVC né tránh trách nhiệm, không thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan đã kiểm điểm trách nhiệm 7 cá nhân (kỷ luật với hình thức khiển trách 1 cá nhân; kỷ luật với hình thức cảnh cáo 1 cá nhân; phê bình rút kinh nghiệm đối với 5 cá nhân)…

Từ kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt công công vụ, UBND tỉnh BR-VT đánh giá, nhìn chung, CBCCVC và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao trong thi hành công vụ, CBCCVC đã chủ động phối hợp trao đổi với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tinh thần trách nhiệm, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của CBCCVC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh ngày càng được nâng cao; đội ngũ CBCCVC có phẩm chất, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; có phong cách ứng xử văn minh; luôn nâng cao nền nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ….

Nam Hà