Đoàn thanh tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do ông Lê Hữu Trường, Phó Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn, cùng 2 thành viên có nhiệm vụ lập kế hoạch và tiến hành thanh tra theo kế hoạch được duyệt.

Đoàn sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thời kỳ từ ngày 1/1/2020 -  31/12/2022.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch An Giang cho biết, đây là cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được Giám đốc Sở quyết định phê duyệt.

Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn và các thành viên đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Nhật Minh