Ngày 17/11/2023, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký văn bản về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành TP và chủ tịch UBND quận, huyện căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ…

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc chủ động, thường xuyên rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao; xác định trách nhiệm và đề xuất phương án giải quyết cụ thể, nhất là đối với nhiệm vụ, công việc và hồ sơ giải quyết, xử lý còn chậm trễ ở lĩnh vực đầu tư công, đất đai, xây dựng...

Chủ tịch UBND TP yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm các trường hợp đã xử lý chậm trễ, có giải pháp khắc phục ngay hạn chế.

Ngoài thanh tra chuyên ngành, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện vi phạm thì phải xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, để kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh tình trạng công chức đùn đẩy, né tránh, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, có tác phong, lề lối, thái độ không chuẩn mực, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức.

Thanh tra, kiểm tra đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết hồ sơ, công việc đối với người dân, doanh nghiệp; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, kéo dài thời gian chậm trễ hồ sơ, công việc của người dân, doanh nghiệp.

Chánh Thanh tra TP được giao tăng cường quản lý, chỉ đạo triển khai công tác thanh tra theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, nhất là hoạt động thanh tra công vụ trên địa bàn.

Cảnh Nhật