Ông Trần Huy Trường - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, để công tác PCTN, tiêu cực trong toàn ngành Tài chính ngày càng đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả cao, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ được giao thực hiện thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN, tiêu cực theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban chỉ đạo.

“Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã tổ chức 271 cuộc họp, hội nghị, lớp học tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN với 19.753 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính về công tác PCTN, tiêu cực”, ông Trường cho biết.

Cùng với đó, tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật. Đẩy mạnh đôn đốc việc thực hiện kết luận, chỉ đạo sau thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

“Để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực hiệu quả, tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhằm giúp cho cán bộ, công chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành Tài chính đã tiến hành kiểm tra 320 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Kết quả hầu hết các cán bộ, công chức đều nghiêm túc chấp hành đúng quy định trong thực thi công vụ, không có thái độ cửa quyền, hách dịch gây phiền hà cho đơn vị”, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết.

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng, tiêu cực, theo ông Trường, 6 tháng cuối năm 2024 và trong thời gian tới, ngành Tài chính tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN, tiêu cực trong công tác cán bộ, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; thanh tra, kiểm tra, quản lý tài chính, tài sản công.

Đồng thời, toàn ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, PCTN. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ.

Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát nội bộ để khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị mình như: Công bố công khai địa chỉ thư điện tử, số điện thoại tiếp nhận thông tin, phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý.

"Đặc biệt, toàn ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các kết luận, chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra; việc thực hiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ", ông Trường nhấn mạnh.

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với thủ trưởng các đơn vị để xảy ra sai phạm, cá nhân công chức có biểu hiện chuyên quyền, độc đoán, thiếu dân chủ và có sai phạm trong công tác quản lý cán bộ.

Trần Quý