Mục đích của việc giám sát nhằm xem xét, đánh giá tình hình, kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra; việc phát hiện, xử lý sai phạm phát hiện qua thanh tra, nhất là các sai phạm có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với việc khắc phục những sai phạm, hạn chế, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra.

Xem xét việc lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thông qua việc giám sát, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị, kết luận thanh tra, Kiểm toán Nhà nước.

Đối tượng giám sát, gồm: UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Tài chính và Thanh tra Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Tiền Hải và Thanh tra huyện Tiền Hải; UBND huyện Quỳnh Phụ và Thanh tra huyện Quỳnh Phụ.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các cuộc thanh tra do các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh tiến hành trong năm 2022; việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với UBND tỉnh năm 2022.

Thời điểm giám sát từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022.

Thời gian giám sát từ ngày 15/9/2023 đến ngày 30/10/2023. Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập 2 đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ.

Lắng nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh, việc giám sát nhằm mục đích thực hiện kịp thời chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đây cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh trong năm 2023.

“Vì vậy, cuộc giám sát phải được tiến hành nghiêm túc, đúng Quy định số 01-QĐ/BCĐ, ngày 28/7/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Trong đó, tập trung giám sát các cuộc thanh tra đối với lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đang trong quá trình thực hiện.

Việc giám sát phải bảo đảm chính xác, khách quan, công tâm; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát phải chấp hành nghiêm kế hoạch giám sát đã ban hành; chủ động xây dựng báo cáo theo đề cương, rà soát lại những nội dung đã được các cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra và phải có báo cáo đầy đủ trước đoàn giám sát.

Đoàn giám sát phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên bảo đảm từng lĩnh vực chuyên sâu, tránh chồng chéo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc giám sát.

Quá trình giám sát kết hợp nghiên cứu tài liệu và đi thực tế, xem xét từng vấn đề cụ thể, đánh giá kỹ lưỡng các kết luận thanh tra; nắm bắt khó khăn, vướng mắc, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh.

Trọng Tài