Tại phiên họp, đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã trình bày dự thảo báo cáo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và tiến độ các vụ án, vụ việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải quyết các vụ án, vụ việc theo kiến nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 

Chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác giám định, định giá tài sản; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin; công tác phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc về tham nhũng, tiêu cực được tăng cường.

Đồng thời, chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục về công tác PCTN, tiêu cực. Triển khai thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nội dung theo chương trình, kế hoạch của năm; công tác củng cố, kiện toàn thành viên được thực hiện kịp thời, đảm bảo và hiệu quả.

Đối với các cơ quan khối nội chính, tư pháp tỉnh, cơ quan có liên quan, Cơ quan Thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công, nhất là công tác giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa ra khỏi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi 1 vụ việc; đưa ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 3 vụ án, 1 vụ việc…

Tại cuộc họp, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần, trách nhiệm của thành viên và các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, đề nghị tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Thu Huyền