Ngày 23/9, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị giao ban và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành án kỷ luật trong Đảng.

Trong 9 tháng năm 2022, UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng đồng bộ sử dụng kết quả sau kiểm tra, giám sát, thanh tra để xem xét xử lý kỷ luật Đảng với cá nhân, đoàn thể.

Đồng thời, triển khai và tổ chức các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. Kịp thời triển khai kiểm tra, giám sát đột xuất, kiểm tra giám sát khi có dấu hiệu vi phạm theo chỉ đạo của UBKT Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Từ đầu năm đến nay, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chủ trì xây dựng và tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 với 40 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra cấp tỉnh; 34 cuộc thanh tra chuyên ngành cấp sở; 406 cuộc kiểm tra, giám sát cấp huyện; 2.232 cuộc kiểm tra, giám sát cấp cơ sở; triển khai và hoàn thành 22 cuộc kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng.

Các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra 2.488 đảng viên; UBKT các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra 77 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 510 cuộc tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; kiểm tra 278 tổ chức Đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng…

Cùng với đó, công tác thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức Đảng cũng được thực hiện triệt để với việc thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ tỉnh 447 đảng viên và 21 tổ chức Đảng.

Tại hội nghị, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thông tin về một số vấn đề cần lưu ý trong kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm…

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Đức Thành yêu cầu, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung quán triệt hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV về công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự thống nhất về ý chí, hành động trong công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh.

Rà soát và triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo chương trình đồng bộ năm 2022 đã đề ra; nâng cao trách nhiệm của UBKT các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; đẩy mạnh việc củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT và cơ quan kiểm tra, nhất là với đơn vị cấp huyện sau khi sắp xếp lại theo Thông báo số 16 TB/TW, ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt chức năng của UBKT trong tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Trọng Tài