Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên tổ chức các hội nghị quán triệt về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và đã ban hành 22 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện; chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy ban hành 21 văn bản hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp dưới thực hiện các quy định, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nhất là chỉ đạo tăng cường công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thống nhất, đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở. Từ đó, góp phần giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu được nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát; khắc phục cơ bản tình trạng khoán trắng cho UBKT thực hiện nhiệm kiểm tra giám sát trong Đảng.

Trên thực tế, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh, đảng bộ các địa phương, đơn vị.

UBKT Tỉnh ủy, UBKT các cấp đã tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và tham mưu kịp thời, hiệu quả cho cấp ủy công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đồng thời, chủ động thực hiện tốt mọi nhiệm vụ cấp ủy giao đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, lựa chọn nội dung kiểm tra tập trung vào một số lĩnh vực khó, những nơi có điểm nóng, những địa bàn lĩnh vực trọng điểm dễ xảy ra vi phạm, những vấn đề xã hội dư luận xã hội quan tâm.

Trong năm 2023, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát với 25 cuộc. Quá trình triển khai, UBKT Tỉnh ủy phát sinh 16 cuộc. Sau điều chỉnh, tổng số cuộc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và các ban xây dựng đảng đã hoàn thành 40 cuộc; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh đã hoàn thành 369 cuộc; riêng các Đảng ủy cơ sở đã hoàn thành 3.142 cuộc.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 21 tổ chức Đảng, 323 đảng viên, trong đó có 68 cấp ủy viên, chiếm 21,1% tổng số đảng viên bị kỷ luật; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 76 đảng viên, trong đó có 15 cấp ủy viên, chiếm 21,1% tổng số đảng viên bị kỷ luật.

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm đã được xử lý nghiêm minh, triệt để, đồng bộ. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế, yếu kém để kịp thời cảnh cáo, chấn chỉnh.

Đồng thời, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; phát hiện sớm nhiều vấn đề hạn chế, bất cập, vướng mắc nảy sinh để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả…

Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh được quan tâm đẩy mạnh. Qua đó, đã tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc trong toàn Đảng bộ, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; được cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng tin tưởng, đồng tình, ủng hộ.

Trọng Tài