Ông Hoàng Thái Dương, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục IV cho biết, trong năm 2023, công tác chỉ đạo, điều hành của Cục tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đạt nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng được yêu cầu của Thanh tra Chính phủ (TTCP), Tổng TTCP; công tác quản lý nhà nước về PCTN được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu, có nhiều tiến bộ trong công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng thể chế.

Đảng ủy cùng với lãnh đạo, Công đoàn thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát vào chương trình, kế hoạch được giao để triển khai thực hiện; kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình tác nghiệp nhằm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công việc.

Đáng lưu ý, cấp ủy, lãnh đạo Cục luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phối hợp, gắn bó trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; các nội dung, vấn đề cần trao đổi, thảo luận đều được quyết định theo đa số, tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm cá nhân trong quán xuyến, điều hành các hoạt động của Cục. Thường xuyên quán triệt đảng viên, công chức của Cục chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của cơ quan; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/2/2012 của Tổng TTCP về việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư và nghị quyết của Ban Cán sự Đảng TTCP về việc tăng cường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2023.

Ngoài ra, cấp ủy, lãnh đạo Cục IV động viên cán bộ, công chức nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023; thực hiện tốt chế độ họp, sinh hoạt, hoạt động đoàn thể; nghiêm túc thực hiện các quy định về văn hoá thanh tra, văn hoá nơi công sở, vệ sinh môi trường; kịp thời chỉ đạo, xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình tác nghiệp nhằm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công việc.

Đặc biệt, một nội dung hạn chế trong hoạt động của Cục kéo dài nhiều năm qua nhưng đến nay đã có sự chuyển biến tích cực. Cơ bản đã không còn tình trạng cán bộ, đảng viên có tâm lý coi trọng hoạt động kiểm tra, thanh tra, thiếu tập trung thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước, xây dựng thể chế.

Về nhiệm vụ năm 2024, ông Hoàng Thái Dương, Bí thư Đảng uỷ Cục IV cho biết, Đảng bộ Cục phấn đấu làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đã đặt ra trong năm. Từng cán bộ, đảng viên chủ động bám sát nhiệm vụ, công việc được giao, thực hiện có hiệu quả công việc của mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.

Theo lãnh đạo Cục IV, năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Trong bối cảnh đó, công tác PCTN cần được tiếp tục chủ động, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng tốt chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TTCP, Cục IV đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, như: Thực hiện hoàn thành việc chấm điểm đánh giá công tác PCTN của các địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023.

Đôn đốc, đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của các bộ, ngành, địa phương.

Tăng cường thanh tra, đặc biệt là công tác nắm tình hình về tham nhũng nhằm phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời phát hiện bất cập, thiếu sót, vi phạm trong công tác PCTN tại các bộ, ngành, địa phương. Hoàn thiện kết luận thanh tra chuyên đề về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Triển khai xác minh tài sản, thu nhập theo Định hướng xác minh đã được phê duyệt. Đổi mới việc tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về tham nhũng; tăng cường chủ động nắm tình hình để đề xuất lãnh đạo TTCP chỉ đạo xử lý đơn thư và thanh tra các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng.

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ PCTN, tiêu cực đến năm 2030; thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng…

Phương Anh