Các cuộc tuyên truyền về PCTN,TC trên địa bàn tỉnh Kon Tum được tổ chức với nhiều hình thức như: Lồng ghép nội dung PCTN,TC trong các đợt tuyên truyền pháp luật, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, học tập chuyên đề, đăng tải và cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN,TC…

Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân vào quyết tâm PCTN,TC.

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc PCTN,TC lần thứ tư, năm 2023; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sở Tư pháp Kon Tum đã biên soạn, phát hành 10.000 tờ gấp phổ biến pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong PCTN,TC; lồng ghép các tin, bài viết về PCTN,TC trong biên soạn, phát hành 2 số Thông tin Phổ biến pháp luật (2.200 cuốn), 1 số Tập san Tư pháp (700 cuốn) theo định kỳ.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã đăng tải nhiều tin bài, chuyên mục liên quan đến công tác PCTN,TC trên sóng phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử…

Theo đánh giá của UBND tỉnh Kon Tum, công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN,TC triển khai thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch PCTN,TC năm 2023 để chủ động triển khai thực hiện trong năm. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện thường xuyên và ngày càng hiệu quả.

Trần Thọ