Trên cơ sở căn cứ Thông báo số 382/TB-KVXI ngày 20/7/2023 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XI về kết quả kiểm toán tại Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 71/KH-SNN&PTNT ngày 31/10/2023 của Sở NN&PTNT về việc khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 và các chuyên đề lồng ghép của tỉnh Thanh Hóa.

Giám đốc Sở NN&PTNT yêu cầu, đối với nội dung kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng có liên quan, gồm ông Mai Hữu Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm giai đoạn trước tháng 9/2023; ông Thiều Văn Lực, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tự nhận hình thức xử lý trong việc để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm và báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tự nhận hình thức xử lý nếu có khuyết điểm, vi phạm sau khi có kết quả rà soát, xử lý theo quy định.

Chi cục Kiểm lâm tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm và xử lý theo quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị có liên quan trong việc để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm nếu có sau khi có kết quả rà soát, xử lý.

Tổ chức kiểm điểm sau khi có kết quả rà soát, xử lý và báo cáo kết quả kiểm điểm kèm theo biên bản họp kiểm điểm; bản kiểm điểm của tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm; kết quả xử lý đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm và các tài liệu có liên quan gửi về Sở NN&PTNT trước ngày 5/12/2023.

Đối với nội dung kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại mục II và III của Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch số 71/KH-SNN&PTNT, Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai có liên quan, gồm ông Lê Công Cường, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bến En, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai giai đoạn trước tháng 7/2022; ông Đặng Hữu Nghị, Giám đốc Ban giai đoạn từ tháng 7/2022 đến 31/12/2022; ông Hà Minh Tâm, Phó Giám đốc Ban, báo cáo kiểm điểm cá nhân trong việc để xảy ra khuyết điểm và báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tự nhận hình thức xử lý nếu có khuyết điểm, vi phạm sau khi có kết quả rà soát, xử lý theo quy định. Bản kiểm điểm của các cá nhân gửi trực tiếp về Sở NN&PTNT trước ngày 1/12/2023 để tổ chức kiểm điểm theo quy định.

Đối với Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị có liên quan trong việc để xảy ra các khuyết điểm và kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan nếu có khuyết điểm, vi phạm sau khi có kết quả rà soát, xử lý theo quy định.

Tổ chức kiểm điểm sau khi có kết quả rà soát, xử lý và báo cáo kết quả kiểm điểm kèm theo biên bản họp kiểm điểm. Kết quả xử lý đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm và các tài liệu có liên quan gửi về Sở NN&PTNT trước ngày 5/12/2023.

Đối với nội dung kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Khoản 2, mục IV, phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch số 71/KH-SNN&PTNT, ông Nguyễn Trọng Hải, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB), di dân tái định cư dự án hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã giai đoạn từ 15/11/2016 - 20/9/2018; ông Hồ Chí Thanh, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm Phó Giám đốc Ban QLDA đền bù, GPMB, di dân tái định cư dự án hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã giai đoạn từ 15/2/2014 - 30/6/2021; ông Lê Bá Lương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm Phó Giám đốc Ban QLDA đền bù, GPMB, di dân tái định cư dự án hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã giai đoạn từ 17/12/2021 đến nay báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân và tự nhận hình thức xử lý trong việc để xảy ra khuyết điểm, vi phạm, gửi về Sở NN&PTNT trước ngày 1/12/2023 để tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm và xử lý theo quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị (với vai trò là cán bộ của Ban QLDA đền bù, GPMB, di dân tái định cư dự án hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt tỉnh Thanh Hóa) có liên quan trong việc để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm tại Khoản 2, mục IV trong kết luận kiểm toán.

Báo cáo kết quả kiểm điểm kèm theo biên bản họp kiểm điểm; bản kiểm điểm của tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm; kết quả xử lý đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm và các tài liệu có liên quan) gửi về Sở NN&PTNT trước ngày 5/12/2023.

Văn Thanh