Sáng ngày 10/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Phát hiện 2.390 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm

Báo cáo cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, UBKT Trung ương đã chỉ đạo 20 địa phương, đơn vị rà soát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với các dự án/gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện.

Trong đó, UBKT Trung ương trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức Đảng; yêu cầu 10 Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, UBKT Trung ương kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập với 39 trường hợp. Qua kiểm tra, đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Đáng chú ý, UBKT Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

Trong công tác kiểm tra, cơ quan kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 804 tổ chức Đảng, 2.850 đảng viên có 1.720 cấp uỷ viên (chiếm 60,3%).

UBKT các cấp đã kết luận 613 tổ chức Đảng (chiếm 76,2%), 2.390 đảng viên (chiếm 83,8%) có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 95 tổ chức Đảng, 1.137 đảng viên. Trong đó, qua kiểm tra, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức Đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng và 17 đảng viên.

UBKT các cấp cũng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 13.257 tổ chức Đảng. Trong đó, UBKT Trung ương đã kiểm tra 12 tổ chức Đảng, UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra 13.245 tổ chức Đảng. Kết luận, có 10.198 tổ chức Đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra (chiếm 76,9%).

Trung ương Đảng kỷ luật 7 cán bộ, cho thôi các chức vụ với 5 nhân sự

Về thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên, 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức Đảng (cảnh cáo 57, khiển trách 108) và 7.858 đảng viên (khiển trách 6.224, cảnh cáo 1.145, cách chức 157, khai trừ 332).

Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 7 nhân sự (khai trừ khỏi Đảng 6, cách chức 1); cho thôi các chức vụ 5 nhân sự do có khuyết điểm, vi phạm.

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng với hình thức cảnh cáo và 6 đảng viên (cảnh cáo 3, khiển trách 3).

Ban Bí thư thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng (cảnh cáo 3, khiển trách 2) và 27 đảng viên (khai trừ 26, cách chức 1).

Vẫn theo báo cáo, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức Đảng và 3.147 đảng viên, có 1.078 cấp uỷ viên (chiếm 34,2%). Trong đó, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật 81 tổ chức Đảng (cảnh cáo 59, khiển trách 22) và 103 đảng viên (khai trừ 8, cách chức 1, cảnh cáo 64, khiển trách 30).

Nhiều phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2024 được đề ra. Trong đó, ngành kiểm tra Đảng sẽ chủ động tham mưu, phối hợp, thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao.

UBKT Trung ương sẽ kiểm tra, chỉ đạo cấp ủy, UBKT tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An thực hiện; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác thi hành án dân sự tại một số địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành dứt điểm việc kiểm tra, thanh tra, xử lý kỷ luật các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên theo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp trên.

Nhiệm vụ nữa là tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, việc kê khai tài sản, thu nhập và nhiệm vụ cấp uỷ giao.

Trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức Đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ, việc bức xúc trong xã hội.

 

Hương Giang