Nội dung kiểm toán đối với ngân sách địa phương năm 2023 gồm: Việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước.

Đối với chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các chính sách ưu đãi người có công giai đoạn 2021 - 2023, nội dung kiểm toán gồm: Công tác tổ chức thực hiện và chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện các chính sách ưu đãi người có công.

Thời hạn kiểm toán 60 ngày, kể từ ngày 18/3/2024.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng khẳng định: Trong những năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng và điều hành ngân sách địa phương hiệu quả.

Thông qua kết luận kiểm toán đã giúp tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước triển khai; trên cơ sở đó ban hành cơ chế, chính sách hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu, các sở, ban, ngành, huyện, TP có nội dung được kiểm toán chấp hành nghiêm quyết định của Kiểm toán Nhà nước, bố trí cán bộ chuyên môn làm việc với đoàn kiểm toán,

Đồng thời, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm toán; bố trí sắp xếp thời gian làm việc với đoàn kiểm toán; giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của đoàn kiểm toán.

Sở Tài chính là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh trong suốt quá trình đoàn kiểm toán làm việc tại tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực XI Đoàn Chiến Thắng đề nghị, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, TP được kiểm toán bố trí cán bộ phù hợp, xuyên suốt; bám sát nội dung quyết định kiểm toán để cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác.

Cùng với đó, yêu cầu từng thành viên trong đoàn kiểm toán bám sát mục tiêu, nội dung của kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt để thực hiện kiểm toán.

Trong quá trình kiểm toán thực hiện đầy đủ các bằng chứng kiểm toán, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, huyện, TP được kiểm toán; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước, làm việc công tâm, khách quan, không sách nhiễu, gây phiền hà cho các cơ quan, đơn vị được kiểm toán.

Trọng Tài