Kể từ khi thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; nhìn chung, lãnh đạo và cấp ủy của các đơn vị trực thuộc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kê khai và xác minh tài sản, thu nhập.

Nhận thức của đảng viên, công chức, người lao động về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập được nâng lên, đồng thời xác định việc kiểm soát tài sản, thu nhập là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Tuy nhiên, qua thực tế thực hiện kiểm tra, xác minh theo Kế hoạch của Bộ Công Thương trong 2 năm 2022 - 2023 cho thấy, một số đối tượng trong diện kê khai còn lúng túng, khó xác định loại tài sản để thực hiện kê khai, việc xác định giá trị còn hiểu khác nhau nên khi thể hiện trong bản kê khai tài sản thiếu sự thống nhất, chưa hiểu rõ ràng trong kê khai thu nhập,... Việc triển khai kê khai tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị còn thiếu sót, hạn chế.

Thực hiện Nghị quyết số 154-NQ/BCSĐ ngày 19/4/2024 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng và kê khai tài sản, thu nhập năm 2024 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt việc phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NÐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của nguời có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 3/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về Hướng dẫn thực hiện mội số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Hai là, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và thuộc Bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập tại đơn vị; Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện và trách nhiệm nêu gương trong công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Ba là, tăng cường hướng dẫn, trao đổi để công chức, viên chức trực thuộc triển khai kê khai đầy đủ nội dung, trung thực, đúng theo quy định; đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định; thực hiện công khai đầy đủ.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; đưa nội dung kiểm tra, giám sát về kê khai tài sản vào chương trình kiểm tra, giám sát của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Năm là, thực hiện đúng trình tự, thủ tục xác minh và hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập. Trường hợp phát sinh đơn tố cáo đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập thực hiện kê khai không trung thực, khi có căn cứ cho rằng việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không hợp lý; khi có yêu cầu xác minh của cơ quan, tổ chúc, cá nhân có thẩm quyền thì báo cáo người có thẩm quyền và thực hiện triển khai xác minh theo đúng quy định của pháp luật.

Sáu là, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có vi phạm trong việc chậm tổ chức việc kê khai, không kê khai, kê khai không trung thực...

Bảy là, giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường hướng dẫn trong công tác kê khai và xác minh tài sản, thu nhập. Thanh tra Bộ là đơn vị đầu mối của Bộ Công Thương trong thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập chủ động, tích cực trong việc ban hành hướng dẫn kê khai tài sån, thu nhập hàng năm; phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quy trình xác minh tài sản, thu nhập; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Chính phủ.

 
Uyên Uyên