Văn bản nêu rõ, công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu học, sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày càng cao. 

Tuy nhiên, công tác này luôn tiềm ẩn vấn đề có thể xảy ra tiêu cực, tham nhũng gây ảnh hưởng đến chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 875/BGTVT-VT ngày 02/02/2023 về việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe; nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 447/SGTVT-VTPT&NL ngày 01/03/2023, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung, cụ thể:

Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại cơ quan mình và trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo hội đồng sát hạch, tổ sát hạch, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tự kiểm tra, rà soát, có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại các cơ quan.

Rà soát, kịp thời phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục, kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tại các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe theo quy định để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra công tác quản lý dạy nghề sơ cấp đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát việc cấp chứng chỉ nghề cho học viên. Đồng thời, nắm bắt thông tin để xử lý, phối hợp xử lý theo quy định đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quá trình tổ chức đào tạo của các trung tâm đào tạo lái xe.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tại các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe hoạt động trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các trường hợp đào tạo không đúng chương trình, địa điểm theo quy định và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo nêu trên; giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công văn này, thường xuyên cập nhật tình hình báo cáo khi có yêu cầu.

Lan Vy