Thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm, né tránh, sợ trách nhiệm

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký ban hành văn bản về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Tại văn bản này, UBND tỉnh cho biết, việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ chưa được thực hiện thường xuyên, còn nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Đáng nói, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai khi xử lý công việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong một số cơ quan, địa phương.

Công tác phối hợp giữa các địa phương, đơn vị trong xử lý công việc chưa chặt chẽ, kịp thời, còn trường hợp chậm tham gia ý kiến hoặc tham gia ý kiến nhưng không có chính kiến, quan điểm rõ ràng, kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc.

Để khắc phục, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, thủ trưởng các sở, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý.

Đặc biệt, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo, tăng cường kiểm tra công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt.

Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Tại văn bản này, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu, tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quyết tâm, quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Chủ tịch tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao. Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch thanh tra phải có nội dung thanh tra hoạt động công vụ.

Tăng cường quản lý, chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra hoạt động công vụ theo đúng quy định pháp luật về thanh tra. Chỉ đạo, đôn đốc tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ của tỉnh, sở, ngành, UBND cấp huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi, tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý theo thẩm quyền việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính…

Chủ tịch tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, đoàn kiểm tra công vụ tỉnh theo dõi, tổng hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, làm cơ sở xếp loại, bình xét, khen thưởng cuối năm, đặc biệt là người đứng đầu.

Hải Hà