Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Trưởng đoàn Kiểm tra số 3 chủ trì hội nghị.

Trưởng đoàn Kiểm tra Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh trong triển khai nội dung công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nhất là những năm gần đây.

Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung: Nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên, chủ động, quyết liệt, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực.

Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trọng tâm là kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân, đảng viên vi phạm trong các vụ án, vụ việc, bảo vệ người dám đấu tranh chống tham nhũng; quyết tâm ngặn chặn tệ “tham nhũng vặt”…

Theo thông báo Dự thảo Báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, tiêu cực.

Từ năm 2011 đến 15/12/2021, đã khởi tố 16.977 vụ, 26.764 bị can, trung bình mỗi năm khởi tố 1.697 vụ, 2.676 bị can; tiếp nhận, giải quyết 17.587 tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trung bình mỗi năm tiếp nhận, giải quyết 1.758 tin. Tăng cường phát hiện, xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, nhất là từ năm 2018 đến nay.

Trong kỳ báo cáo, tổng số nguồn tin về tội phạm đã tiếp nhận: 152 tin tiếp nhận từ công dân, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành thanh tra và kết luận thanh tra 1.567 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm; thành lập 3.306 đoàn thanh tra chuyên ngành, giải quyết 5.612 đơn khiếu nại, tố cáo. Các nguồn tin, vụ việc do các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân chuyển đến đều được tiếp nhận, phân loại và xử lý; nhiều vụ việc, vụ án đã được điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đi vào nền nếp, nghiêm túc, hiệu quả hơn…

Tuy nhiên, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh Quảng Ninh còn có những hạn chế như: Trong giải quyết nguồn tin tội phạm gặp một số khó khăn trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, giám định tài liệu, định giá tài sản. Vẫn còn tình trạng các cơ quan liên quan đến vụ việc không hợp tác với cơ quan điều tra trong cung cấp tài liệu. Chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt lớn.

Có vụ việc phức tạp khó khăn trong việc xác định được cơ quan có đủ điều kiện, năng lực để trưng cầu giám định; thời gian giám định kéo dài dẫn đến phải tạm đình chỉ việc giải quyết, thời gian giải quyết kéo dài.

Nhiều vụ việc hàng hóa cần định giá là hàng cấm, mặt hàng chưa được phép lưu hành hoặc không có sẵn trên thị trường Việt Nam, hoặc không có căn cứ xác định giá trị tài sản bị thiệt hại, dẫn đến các cơ quan có chức năng định giá từ chối định giá, gây khó khăn cho việc giải quyết các nguồn tin tội phạm về kinh tế…

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký thống nhất về các nội dung của Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, đồng thời, tiếp thu đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các ý kiến kiến nghị của Đoàn Kiểm tra cũng như kết luận của Trưởng đoàn Kiểm tra để tiếp tục quán triệt thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, giải quyết nguồn tin tội phạm, cũng như công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Văn Đức