Tại Kết luận số 08/KL-TTr về thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, việc quản lý, sử dụng ngân sách của sở và các đơn vị trực thuộc, Thanh tra tỉnh Sơn La đã chỉ rõ những tồn tại, sai phạm trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí các năm 2020, 2021, 2022 tại Trường PTDTNT-THCS&THPT huyện Quỳnh Nhai.

Về chi thường xuyên, nhà trường còn thanh toán các khoản mua văn phòng phẩm, làm thêm giờ, xăng xe, mua sắm, sửa chữa chưa đảm bảo về hồ sơ, thủ tục; chi thanh toán tiền phụ cấp ngoài trời giáo viên dạy thể dục theo kỳ chưa chi trả cùng với tiền lương hàng tháng.

Tuyển sinh năm học 2020-2021, 2021-2022, có 25 học sinh không đúng đối tượng thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chi 6 khoản bằng tiền mặt, số tiền 403,8 triệu đồng không đúng quy định, trong đó: 2 khoản chi khen thưởng học sinh không có phiếu chi và danh sách học sinh ký nhận tiền, số tiền 177,2 triệu đồng; 3 khoản chi không có danh sách học sinh ký nhận tiền, số tiền 209,8 triệu đồng; 1 khoản chi về thanh toán tiền ngủ, tiền ăn, tiền vé xe, nước uống cho đoàn học sinh đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022 không có hóa đơn, số tiền 16,8 triệu đồng. 

Ông Phí Ngọc Thái - Hiệu trưởng - chỉ đạo thủ quỹ giao tiền mặt cho ông Lò Thanh Tuyền - nhân viên tin học trả tiền học bổng cho học sinh 3 tháng (tháng 3, 4, 5 năm 2022), số tiền 1.416,9 triệu đồng, trái với quy định tại Quyết định số 21-LĐ/QĐ ngày 28/1/1983 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ của một số chức danh viên chức Nhà nước.

Chi mua hàng hóa, sửa chữa cơ sở vật chất, hóa đơn bán hàng không có chữ ký của người mua hàng.

11 phiếu chi năm 2020, 2022 có ngày tháng trên phiếu chi không trùng khớp với ngày tháng trên sổ quỹ tiền mặt kế toán.

Năm 2020, danh sách phát tiền học bổng cho học sinh, phần ngày, tháng, năm phát tiền để trống nhưng trên danh sách phát tiền có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm lớp, thủ quỹ, kế toán và hiệu trưởng nhà trường. 

Năm 2021, đơn vị chi một số khoản: Hỗ trợ học bổng, hỗ trợ học tập, khen thưởng, hỗ trợ tàu xe Tết cho học sinh, nhưng không cung cấp được phiếu chi kèm theo. 

Năm 2020, 2021, danh sách ký nhận tiền hỗ trợ học tập, học bổng, có một số tháng học sinh không ký nhận vào cột nhận tiền với số tiền hơn 113,5 triệu đồng. 

Năm 2020, 2021, hợp đồng thỉnh giảng thuê ông Lò Thanh Tuyền, nhân viên kỹ thuật tin học trong trường giảng dạy môn tin học cho trường, với số tiền hơn 10,6 triệu đồng không đúng quy định.

Năm học 2019-2020, nhà trường chi hỗ trợ tàu xe về nghỉ hè số tiền gần 14 triệu đồng không đúng quy định.

Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm học phẩm cho học sinh trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm về thời gian theo quy định.

Chậm chi trả học bổng, hỗ trợ học tập cho học sinh theo NĐ 57/2017/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT- BGD&ĐT-BTC.

Chưa rà soát kỹ số học sinh nghỉ học, dẫn đến chi hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn, qua sông hồ, hỗ trợ học bổng cho học sinh đã nghỉ học với số tiền hơn 28 triệu đồng.

Chưa công khai đầy đủ số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước theo quý, 6 tháng, năm theo quy định. 

Thanh tra tỉnh Sơn La yêu cầu nhà trường thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 52,6 triệu đồng chi sai quy định, gồm: Chi hỗ trợ học tập, hỗ trợ cho học sinh đã nghỉ học; chi hỗ trợ tàu xe về nghỉ hè năm học 2019-2020; thanh toán hợp đồng thỉnh giảng thuê ông Lò Thanh Tuyền không đúng quy định.

Yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí; trong công tác tuyển sinh năm 2020, 2021.

Đồng thời, Thanhh tra tỉnh Sơn La chuyển thông tin sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Trường PTDTNT-THCS&THPT huyện Quỳnh Nhai để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trần Kiên