Tiến hành thanh tra trong giai đoạn 2019 - 2022, bên cạnh nhiều mặt tích cực, tại Kết luận số 586/KL-TTr, ngày 25/8/2023, Thanh tra tỉnh Điện Biên cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế, vi phạm.

Chưa chấp hành đúng quy định về PCTN, TC

Qua thanh tra cho thấy, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng ban hành kế hoạch PCTN năm 2019, 2020, 2021 chưa đảm bảo yêu cầu, còn mang tính hình thức, không bám sát các quy định của pháp luật hiện hành.

Kế hoạch PCTN chưa thực hiện đầy đủ nội dung căn cứ, kế hoạch chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt triển khai, công tác chỉ đạo thực hiện về minh bạch tài sản thu nhập còn căn cứ vào các văn bản hết hiệu lực thi hành. 

Năm 2020 và 2021, Trường chưa thực hiện báo cáo công tác PCTN, tiết kiệm, chống lãng phí theo yêu cầu. 

Về thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, qua thanh tra phát hiện, các quyết định phê duyệt công bố công khai dự toán ngân sách, dự toán và thực hiện dự toán thu chi ngân sách căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành; thiếu công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm, điều chỉnh dự toán chi ngân sách theo quy định.

Năm 2021, 2022 việc mua sắm trang cấp bằng hiện vật và hỗ trợ học phẩm cho học sinh, Trường không thực hiện đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 8, Luật Đấu thầu.

Quy chế chi tiêu nội bộ có một số tồn tại, hạn chế như căn cứ vào văn bản hết hiệu lực pháp luật; nội dung quy chế năm 2019 đến năm 2022 quy định về thanh toán phép không xây dựng quy định về thời gian đi đường, điều kiện, thời hạn khi nghỉ phép để làm cơ sở thanh toán theo quy định; Quy chế năm 2022 không quy định về thủ tục thanh toán. 

Quy định nội dung thanh toán đối với giáo viên thể dục tại quy chế năm 2021 và 2022 dựa trên căn cứ không đúng quy định. 

Quy định chế độ học tập, chế độ hội nghị, chế độ tiếp khách không căn cứ vào các văn bản hiện hành, không xây dựng cụ thể định mức chi, không quy định về điều kiện, thủ tục, hoá đơn, chứng từ, thời gian để làm cơ sở thanh toán theo quy định. 

Xây dựng, ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công căn cứ vào văn bản hết hiệu lực thi hành.

Bản kê khai tài sản thu nhập của các đối tượng thuộc diện phải kê khai và bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu các trường hợp phải kê khai tự ý cắt bỏ thông tin; không có chữ ký của người nhận bản kê khai tại chân các trang của bản kê khai; không ghi ngày, tháng, năm và không có chữ ký của người nhận bản kê khai. 

Chưa chi trả tiền phụ cấp cho viên chức biệt phái 

Qua thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách cũng phát hiện, Trường chưa mở sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa; sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ theo quy định.

Năm 2019, năm 2022, Trường chưa thực hiện chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với viên chức được cử biệt phái theo quy định.

Năm 2019 đơn vị sử dụng ngân sách được giao, số dư cao dẫn đến phải huỷ dự toán. 

Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng phát hiện việc Sở GD&ĐT ký các quyết định, hợp đồng lao động và thông báo hợp đồng lao động năm 2021 - 2022 đối với lao động hợp đồng phục vụ tại các Trường PTDTNT là không đúng theo quy định.

Thanh tra tỉnh Điện Biên xác định các cá nhân chịu trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo và thực hiện công tác PCTN, TC, công tác quản lý, điều hành, sử dụng kinh phí, ngân sách của Trường là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và kế toán nhà trường.

Thanh tra tỉnh Điện Biên yêu cầu Trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng có trách nhiệm chi trả số tiền phụ cấp trách nhiệm đối với các viên chức được cử biệt phái.

Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đối với các hạn chế, khuyết điểm để rút kinh nghiệm và xây dựng các giải pháp chấn chỉnh khắc phục. Tổ chức kiểm điểm các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến tồn tại, hạn chế, thiếu sót qua thanh tra.

Trần Kiên