Theo đó, Tập đoàn Định An có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung, đúng tiến độ theo quyết định đóng cửa mỏ được phê duyệt. Phối hợp chặt chẽ với UBND xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật. Không lợi dụng việc đóng cửa mỏ để khai thác khoáng sản trái phép và không được vận chuyển khoáng sản ra khỏi khu vực mỏ trong quá trình thực hiện đóng cửa mỏ.

Sau khi Tập đoàn Định An hoàn thành công tác cải tạo, phục hồi môi trường khu vực mỏ, phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để nghiệm thu kết quả thực hiện, làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.

Tập đoàn Định An phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính có liên quan, nếu còn nợ ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đôn đốc Tập đoàn Định An thực hiện đầy đủ các khoản thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đang còn nợ ngân sách Nhà nước theo quy định.

Mục đích của việc đóng cửa mỏ đất san lấp ở xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh nhằm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao lại đất cho Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, đảm bảo đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực khai thác khoáng sản và khu vực bị ảnh hưởng của hoạt động khai thác về trạng thái môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn và môi trường, đảm bảo an toàn và phục vụ các mục đích có lợi cho con người.

Vị trí, ranh giới mỏ đất san lấp của Tập đoàn Định An được xác định theo trích lục bản đồ kèm theo Giấy phép số 16/GP-UBND ngày 10/1/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Khối lượng công việc chủ yếu, bạt mái, giật cấp tạo taluy, cạy gỡ đá om, đá treo, đá phong hóa tại gương khai thác, san gạt các hố, moong nham nhở để tạo mặt bằng thoải theo địa hình, trồng cây keo lai trên phần diện tích san gạt tại cả 2 khu vực, cải tạo, sửa chữa các khu vực bị ảnh hưởng do quá trình khai thác cả 2 khu vực đường giao thông, hệ thống thoát nước... Thời gian thực hiện là 6 tháng, nguồn kinh phí thực hiện do Tập đoàn Định An chủ động bố trí.

Văn Thanh