Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chỉ đạo Công an tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, TP; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh... về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.

Người đứng đầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.

Đề xuất cấp có thẩm quyền nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, phát triển hệ thống tín dụng, đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với thủ tục nhanh gọn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, không để các đối tượng móc nối hoạt động “tín dụng đen”, kịp thời xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác rà soát, xác thực các tài khoản ngân hàng, xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản “ảo” để hoạt động “tín dụng đen”.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, doanh nghiệp, công ty luật; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân; nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý nghiêm các hoạt động “tín dụng đen”.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và an toàn thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các bài viết, nội dung, hình ảnh… quảng cáo trái phép, các trang web, đường dẫn, ứng dụng có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác rà soát, xác thực các thuê bao Internet, thuê bao di động, loại bỏ ngay các sim “rác” không để các đối tượng lợi dụng hoạt động “tín dụng đen”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo, Công an tỉnh chỉ đạo, áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi liên quan đến “tín dụng đen” để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và các vấn đề phát sinh (nếu có).

Các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên nắm chắc tình hình, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các công ty tài chính, doanh nghiệp, công ty luật, cơ sở kinh doanh có điều kiện, kịp thời phát hiện các hoạt động ”tín dụng đen”, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng xã, phường, thị trấn không có hoạt động ”tín dụng đen”...

Hải Hà