Cụ thể: Lũy kế 10 tháng năm 2023, Cục Thuế Bắc Giang thu ngân sách nhà nước được 11.280 tỷ đồng, bằng 118,9% dự toán pháp lệnh, bằng 89,9% chỉ tiêu phấn đấu UBND tỉnh giao, bằng 79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thuế, phí thu được 6.853 tỷ đồng, đạt 137,3% dự toán pháp lệnh, đạt 124,1% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, bằng 108,2% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất thu được 4.428 tỷ đồng, đạt 98,4% dự toán pháp lệnh, đạt 63,0% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, bằng 55,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, vẫn còn 4/16 chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ thu, gồm: Thu tiền sử dụng đất đạt 63% chỉ tiêu UBND tỉnh giao; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 78,5%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 41,7%; thu lệ phí trước bạ đạt 77%.

Đáng chú ý, có 3 đơn vị thu đã hoàn thành vượt dự toán năm gồm: Phòng Thanh tra - kiểm tra số 3 thu đạt 124,6%. Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế thu đạt 117,4%. Phòng Hộ kinh doanh cá nhân thu đạt 104,4%.

10 tháng năm 2023, toàn đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được 534 doanh nghiệp, đạt 81,3% so chỉ tiêu nhiệm vụ Tổng cục Thuế giao (trong đó gồm: 158 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất; 376 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt).

Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là trên 162,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng trên 24,4 tỷ đồng; giảm lỗ qua thanh tra, kiểm tra trên 1.146 tỷ đồng. Sau khi ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế Bắc Giang đã thực hiện đôn đốc nộp ngân sách được 147,3 tỷ đồng, đạt 90,5% so với số tiền phải nộp theo quyết định xử lý.

Anh Tuấn