Quyết định số 504/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12/6/2024.

PV