Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, vẫn còn tồn tại một số trường hợp chủ đầu tư chưa được Nhà nước giao đất nhưng đã tiến hành thi công xây dựng công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình (hoặc đã bàn giao cho đơn vị khác sử dụng), sau đó mới xác lập hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc các chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng công trình nhưng chưa lập thủ tục xin giao đất là hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 1, Điều 12 Luật Đất đai năm 2013, điểm d, khoản 2, Điều 3 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, đối với các dự án đã triển khai thực hiện (đã xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao tài sản cho đơn vị sử dụng đúng chức năng, mục tiêu đầu tư dự án) hoặc các dự án đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhưng chưa xác lập hồ sơ xin giao đất, thì chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục đúng quy định.

Đối với các dự án chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng (đầu tư mới) thì chủ đầu tư phải xác lập các thủ tục xin giao đất trước khi xây dựng công trình theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên các dự án đầu tư trên địa bàn quản lý. Trường hợp có vi phạm thì xử lý theo quy định, nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Nhật Minh