Tại Công văn số 288/VPUBND/KT, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, giao sở TNMT phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ biến động giá đất trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm các nội dung theo Văn bản 1454/ BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/3/2021 của Bộ TNMT.

Đồng thời thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý (hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý) đối với các vi phạm về giá đất và hoạt động của các tổ chức tư vấn xác định giá đất trên địa bàn tỉnh.

Sở TNMT tổng hợp và báo cáo kết quả về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 30/10/2022.

Thu Huyền