Cụ thể: Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bảy khiếu nại yêu cầu xem xét, bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc trên đất và bán 01 lô đất ở cho hộ gia đình ông, do ảnh hưởng Dự án Xây dựng Kè xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn.

Lý do đình chỉ: Ông Nguyễn Văn Bảy đồng ý chủ trương giải quyết của Nhà nước, không khiếu nại và xin rút lại toàn bộ nội dung đơn khiếu nại trước đây đã khiếu nại.

Trước đó, ngày 29 tháng 11năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã ký quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Trường Sơn ở nhà số 158/1, đường Diên Hồng, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn.

Theo đó, đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Trường Sơn yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 3701050206 ngày 17 tháng 4 năm 1998 của UBND tỉnh cấp cho hộ ông Huỳnh Trọng Cang sử dụng 103,8m2 đất tại số 158 đường Diên Hồng, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn.

Lý do đình chỉ: Ông Phạm Trường Sơn thống nhất kết quả cuộc họp liên ngành ngày 02/11/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và có đơn xin rút lại toàn bộ nội dung khiếu nại liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Trọng Cang tại số 158 Diên Hồng, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn.

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Ở khía cạnh liên quan, ngày 29 tháng 11năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cũng đã có văn bản về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Trường Sơn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 201/BC- STNMT ngày 12 tháng 11 năm 2021 về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Phạm Trường Sơn yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 3701050206 ngày 17 tháng 4 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho hộ ông Huỳnh Trọng Cang sử dụng 103,8m2 đất tại số 158 đường Diên Hồng, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản nêu trên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức, triển khai thực hiện, báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.


Thanh Lương