Sau khi nghe báo cáo của Tỉnh ủy Thanh Hoá về tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; định hướng tiếp tục đổi mới của Thanh Hóa trong thời gian tới và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc; thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Phan Đình Trạc đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hoá qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương.

Thanh Hoá đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt lên khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX của tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phan Đình Trạc, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: VT 

Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trong 40 năm qua đạt 10% và theo hướng nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước; quy mô kinh tế đứng thứ 8 cả nước, dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người gấp 18 lần so với năm 1991; cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp phát triển mạnh, tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ năm 2023 chiếm 86,2%; nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX của tỉnh đã đạt và vượt; cải cách hành chính với nhiều cách làm hay, sáng tạo, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị được đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại; văn hoá, giáo dục, đào tạo, y tế có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hệ thống chính trị được củng cố, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động;...

Tỉnh Thanh Hóa cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm rất sâu sắc, nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng nhấn mạnh, lưu ý những vấn đề đặt ra từ thực tiễn Thanh Hoá, trong đó có vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, mối quan hệ giữa phát triển theo chiều rộng với chiều sâu, vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề phát huy nguồn lực về văn hoá, con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… đây là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, cần được tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế mô hình nông thôn mới tại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá; mô hình phát triển du lịch tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá.

Văn Thanh