Tiếp thu các ý kiến kiến nghị, phản ánh

Phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri trong tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp đã phát biểu ý kiến về các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và gửi ý kiến, kiến nghị tới kỳ họp.

Đây là những ý kiến, kiến nghị rất xác đáng, tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm rất cao, vì sự phát triển chung của tỉnh. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, cử tri và Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Để đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2024 có 5 vấn đề cơ bản.

Thứ nhất, chúng ta tiếp tục có sự đoàn kết, thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị, đoàn kết trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị và đoàn kết toàn dân.

Thứ hai, có sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị; sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Thứ ba, kế hoạch năm 2024 được triển khai thực hiện từ rất sớm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhất là việc tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trong quá trình đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

leftcenterrightdel
 Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII. Ảnh: VT

Thứ tư, các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các giai đoạn trước đang phát huy hiệu quả, cùng với những cơ chế, chính sách mới ban hành và việc rà soát, hoàn thiện thể chế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút thêm nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thứ năm, chúng ta đã làm tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; tranh thủ được sự ủng hộ, đồng tình, tin tưởng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phân tích, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém đã nêu, trong đó phải xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, đơn vị chủ trì thực hiện, phân công lãnh đạo ngành, đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện, xác định rõ thời gian hoàn thành việc khắc phục hạn chế, yếu kém. Đồng thời, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát và nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị.

Một số bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Qua thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành.

Một là, quán triệt và nghiêm túc triển khai quyết liệt, kịp thời, đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; có sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng và nỗ lực vươn lên. Kiên định, bản lĩnh, không dao động trước khó khăn, thách thức, không tự mãn với kết quả đạt được.

Hai là, nắm chắc, theo dõi sát tình hình thực tiễn, có giải pháp ứng phó, phản ứng chính sách kịp thời, chủ động, linh hoạt, chắc chắn, nhất là đối với các vấn đề mới phát sinh, cấp bách; tổ chức thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, không để dây dưa kéo dài.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VT

Ba là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm tra, giám sát. Thường xuyên rà soát, đánh giá, nâng cao năng lực cán bộ, người đứng đầu các cấp; khen thưởng kịp thời, xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Bốn là, tích cực, chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, nhất là trong giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo “đúng vai, thuộc bài”, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đặt mục tiêu vì sự phát triển chung của tỉnh lên trên hết và trước hết.

Năm là, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, truyền cảm hứng, động lực và tạo khí thế mới cho sự phát triển.

Tiếp tục bám sát chủ đề công tác của năm là “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” và quan điểm chỉ đạo, điều hành “Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả; tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024”.

Văn Thanh