Triển khai đồng bộ việc cải cách hành chính

Cập nhật: 11/06/2015 15:33

(Thanh tra) - Đó là đánh giá của Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào tại buổi làm việc với Tổ Cải cách hành chính (CCHC) về sơ kết công tác CCHC phủ giai đoạn I (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II (2016 - 2020).

Triển khai đồng bộ việc cải cách hành chính
Quang cảnh cuộc họp

Công tác CCHC của Thanh tra Chính phủ (TTCP) giai đoạn I đã được triển khai đồng bộ trên các nội dung: Công tác chỉ đạo, triển khai, sơ kết đánh giá các nội dung CCHC như: Xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách bộ máy Nhà nước, quản lý tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính…

Từ năm 2011 đến nay được đánh giá là giai đoạn ngành Thanh tra đã đạt được nhiều thành tựu nhất trong xây dựng và hoàn thiện thể chế. Các bộ luật quan trọng của ngành đã được xây dựng và thông qua. Cụ thể, ngành đã xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật Khiếu nại (KN) 2011, Luật Tố cáo (TC) 2011, Luật Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) 2012, Luật Tiếp công dân 2013; xây dựng, trình Chính phủ ban hành 14 Nghị định. Đồng thời, TTCP đã sưu tập, tập hợp được 127 văn bản có quy phạm pháp luật về thanh tra, KN, TC và PCTN (bao gồm 6 văn bản bộ luật và luật; 36 văn bản nghị định của Chính phủ, 2 văn bản nghị quyết…).

Đánh giá bước đầu cho thấy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng xu hướng thay đổi trong các quan hệ thuộc phạm vi quản lý của ngành Thanh tra và phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương.

Thủ tục hành chính, nhất là thủ tục trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC có bước chuyển biến rõ rệt, theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Thanh tra đều đã được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ và Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Cải cách tài chính công đã đạt được kết quả đáng ghi nhận; công tác quản lý tài chính, ngân sách có chuyển biến rõ nét. Việc giám sát chi tiêu bằng quy chế chi tiêu nội bộ đã có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, việc xây dựng một số văn bản pháp luật, việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, việc rà soát một số thủ tục hành chính còn chậm so với yêu cầu tiến độ đề ra; việc xây dựng Đề án Vị trí việc làm còn chưa kịp thời, hạ tầng công nghệ thông tin của cơ quan còn ở mức độ thấp; hoạt động hướng dẫn các cục, vụ, đơn vị trong cơ quan rà soát, đánh giá tác động các thủ tục hành chính có lúc còn mang tính hình thức; việc đưa hệ thống tiêu chuẩn chất lượng (ISO) vào các hoạt động của cơ quan còn chậm; việc ứng dụng công nghệ thông tin của một số công chức còn hạn chế…

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ Cải cách tham gia góp ý kiến, phân tích một số nguyên nhân của các tồn tại hạn chế trên. Theo đó, do khối lượng công việc của hoạt động thể chế nhiều, tính chất đa dạng, phức tạp, đòi hỏi cao về chất lượng và tiến độ, trong khi đó, số lượng cán bộ, công chức còn ít, thiếu so với biên chế, nhân sự làm công tác CCHC thường xuyên thay đổi nên ảnh hưởng không ít đến sự chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức thực hiện. Việc xây dựng Đề án Vị trí việc làm là vấn đề mới, còn khó khăn. Tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, kỹ năng hành chính của một số công chức còn hạn chế. Nguồn lực và những điều kiện bảo đảm cần thiết cho CCHC chưa ngang tầm, kể cả nguồn lực con người và tài chính.

Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào yêu cầu Vụ Pháp chế, Tổ Cải cách tiếp thu các ý kiến góp ý tại buổi làm việc để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo; phân công cho từng thành viên nghiên cứu hoàn thiện bảng phụ lục của báo cáo.

Ngoài ra, các thành viên trong Tổ CCHC tiếp tục nghiên cứu, góp ý cho phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch CCHC Nhà nước của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2 (2016 - 2020).

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica