Thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ Thanh tra Chính phủ

Cập nhật: 11/01/2019 14:14

(Thanh tra)- Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định 17/QĐ-TTCP về Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) Thanh tra Chính phủ.

Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động và chế độ làm việc của Ban VSTBPN, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các hoạt động VSTBPN Thanh tra Chính phủ.

Ban VSTBPN có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Tổng thanh tra Chính phủ về phương hướng, kế hoạch và các giải pháp để thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ và công tác cán bộ nữ; tổ chức, phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn của Thanh tra Chính phủ, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến, vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, xây dựng và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ và hàng năm; tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động hàng năm theo định kỳ. Ngoài ra, nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ Thanh tra Chính phủ trình Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, quyết định.

Quyết định nêu rõ, thường trực Ban VSTBPN gồm: Trưởng Ban VSTBPN là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; các Phó trưởng ban VSTBPN và Ủy viên Thường trực.

Ban VSTBPN làm việc theo chế độ tập thể, thảo luận và quyết định các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban VSTBPN.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica