Thái Nguyên:

Phải kịp thời chuyển cơ quan điều tra xử lý nếu có dấu hiệu phạm tội

Cập nhật: 21/02/2019 14:11

(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch thanh tra năm 2019 diễn ra vào ngày 21/2.

Phải kịp thời chuyển cơ quan điều tra xử lý nếu có dấu hiệu phạm tội
Toàn cảnh hội nghị.

Đôn đốc xử lý sau thanh tra đạt 82,7%

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chánh Thanh tra Trần Văn Hậu cho biết, năm 2018, các cấp, các ngành luôn phối hợp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng và duy trì thường xuyên; thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp 4.840 lượt người, tiếp nhận 3.326 đơn. Giải quyết 96/110 vụ việc khiếu nại, đạt 87,3%; 61/76 vụ việc tố cáo, đạt 80,3%.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cùng kỳ, toàn ngành Thanh tra thực hiện 621 cuộc thanh, kiểm tra. Qua đó, kiến nghị xử lý về kinh tế trên 29,1 tỷ đồng; đã xử lý trên 24,1 tỷ đồng, đạt 82,7%. Xử lý về chính quyền 20 trường hợp và xử lý về đảng 15 trường hợp.

Thanh tra Chính phủ tặng khen thưởng cho tập thể, cá nhân Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị; thực hiện các kiến nghị của đoàn kiểm tra, giám sát nghiêm túc...

Sẽ thanh tra về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế

Năm 2019, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, địa phương; ưu tiên giải quyết khiếu nại, tố  cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh được giải quyết.

Thực hiện đúng quy định của pháp luật thanh tra; thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên đề quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo; thanh tra chuyên đề về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8/1945 cải thiện nhà ở; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của sở, ban, ngành; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra.

UBND tỉnh tặng khen thưởng cho tập thể, cá nhân Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Kiên quyết thu hồi tiền, tài sản vi phạm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm đánh giá cao về kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết quả thanh tra và phòng, chống tham nhũng mà toàn ngành Thanh tra tỉnh đạt được trong năm qua.

Phó Chủ tịch đề nghị, các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện việc tiếp công dân của người đứng đấu các đơn vụ đúng theo quy định. 

Thanh tra các đơn vị chủ động tham mưu cho thủ trưởng giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp, gửi đơn thư đi nhiều nơi. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật; trong giải quyết nếu phát sinh nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, không để vụ việc kéo dài mà không được giải quyết. 

Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức thanh tra, tiếp công dân để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra chuyên đề, đột xuất khi được giao; thực hiện các cuộc thanh tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra khi có phát sinh; kết luận thanh tra phải chính xác, khác quan, có tính khả thi khi thực hiện, kiên quyết thu hồi tiền, tài sản vi phạm của các tổ chức và cá nhân. 

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện có dấu hiệu phạm tội phải thì phải kịp thời chuyển Cơ quan Điều tra xử lý theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. 

"Ngay sau hội nghị này, đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 để thực hiện tại đơn vị theo quy định", Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã công bố các quyết định khen thưởng của Tổng Thanh tra cho các cá nhân, tập thể thuộc Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, các nhân Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.

 Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica