BHXH Việt Nam cho hay, vừa qua nhận được nhiều ý kiến phản ánh việc người có thẻ BHYT khi đến KCB tại các cơ sở KCB không được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT theo quy định như: phải tự mua thuốc, thiết bị y tế (TBYT), phòng điều trị nội trú không có điều hoà nhiệt độ hoặc có nhưng không sử dụng được.

Người có thẻ BHYT còn phản ánh không được cơ sở KCB chấp nhận giấy chuyển tuyến KCB BHYT trong năm tài chính. Người bệnh phải xếp hàng chờ đợi lâu khi KCB do phải qua nhiều thủ tục…

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT, BHXH Việt Nam đã có công văn yêu cầu BHXH các tỉnh có văn bản đề nghị các cơ sở KCB BHYT có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đến KCB.

Theo yêu cầu của BHXH Việt Nam, cơ sở KCB BHYT phải triển khai quy trình khám bệnh theo đúng quy định để rút ngắn thời gian chờ đợi khám bệnh, giảm thủ tục phiền hà cho người bệnh BHYT và nâng cao chất lượng KCB.

Đồng thời, bảm bảo cung ứng thuốc, TBYT, dịch vụ kỹ thuật (DVKT) thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo đúng phạm vi chuyên môn của cơ sở KCB.

Trường hợp không cung ứng được hoặc vượt quá khả năng chuyên môn, cơ sở KCB có trách nhiệm chuyển người bệnh đến cơ sở KCB khác có đủ điều kiện cung ứng, có khả năng chuyên môn phù hợp, không để người bệnh phải tự chi trả chi phí KCB thuộc phạm vi, quyền lợi hưởng BHYT (trừ trường hợp theo yêu cầu của người bệnh hoặc thân nhân người bệnh).

Các phòng điều trị nội trú đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yếu tố chi phí trực tiếp đã được tính trong cơ cấu chi phí giá ngày giường bệnh.

“Không để tình trạng phòng bệnh nội trú không có điều hòa hoặc có điều hoà nhưng không hoạt động được, dẫn đến người bệnh phải lựa chọn phòng điều trị theo yêu cầu mới có điều hòa”, BHXH Việt Nam nêu rõ.

Với người bệnh mắc các bệnh, nhóm bệnh thuộc danh mục được sử dụng Giấy chuyển tuyến trong năm dương lịch quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 40 ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế đã được cơ sở KCB khác chuyển đến và cơ sở KCB tiếp nhận KCB và hẹn khám lại, nhưng vì lý do khách quan người bệnh đến KCB đã quá thời gian ghi trên giấy hẹn, cơ sở KCB phải tiếp nhận và KCB cho người bệnh, không yêu cầu người bệnh quay lại cơ sở KCB ban đầu xin cấp lại giấy chuyển tuyến khác.

Trường hợp trên thẻ BHYT xác định được người bệnh đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả tại một lần KCB hoặc nhiều lần KCB trong năm tài chính tại cơ sở KCB đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, cơ sở KCB không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở của người bệnh.

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác giám định BHYT, trường hợp phát hiện cơ sở KCB BHYT không đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người có thẻ BHYT theo quy định như cung ứng thuốc, TBYT, DVKT không đầy đủ theo quy định mà chỉ định người bệnh phải tự túc thì báo cáo UBND cấp tỉnh và Sở Y tế để xử phạt cơ sở KCB và yêu cầu cơ sở KCB có trách nhiệm hoàn trả người bệnh theo đúng quy định.

Trần Trung