Theo kế hoạch này, TTCP sẽ kiểm tra việc thực hiện tại 7 kết luận thanh tra lớn gồm: Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong lĩnh vực giao thông, môi trường tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông Vận tải (theo Kết luận thanh tra số 1422 ngày 06/6/2017; Kết luận thanh tra số 1423 ngày 06/6/2017; Kết luận thanh tra số 1427 ngày 07/6/2017).

Kết luận thanh tra số 602 ngày 27/4/2020 về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thời kỳ 2011-2017.

Kết luận thanh tra số 1468 ngày 4/9/2018 thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay, việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP Hà Nội (giai đoạn 2003 - 2016). 

Kết luận thanh tra số 2318 ngày 23/12/2019 về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai (giai đoạn 01/01/2010 - 31/12/2017). 

Kết luận thanh tra số 602 ngày 27/4/2020 về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thời kỳ 2011-2017. 

Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số tại các địa phương: Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Đương, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ. 

Kết luận thanh tra số 945 ngày 11/6/2019 về việc quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Trà Vinh, thời kỳ 2013-2017 (kết hợp kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra của UBND tỉnh Trà Vinh). 

Kết luận thanh tra số 1937 ngày 25/10/2019 về việc quản lý và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai, khoáng sản và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Cả 7 kết luận thanh tra được giao Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra chủ trì kiểm tra việc thực hiện.

Giang Thân