Liên kết khi chưa gửi phương án để phê duyệt

Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 22/TB-TTTP-P7 ngày 1/2/2024 về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý; việc quản lý Nhà nước về trật tự đô thị tại UBND huyện Nhà Bè.

Đến thời điểm thanh tra, có 28 nhà, đất do UBND huyện Nhà Bè quản lý đang lập phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Đối với khu đất tại số 189 đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới do Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè quản lý, mặc dù được UBND TP chấp thuận chủ trương cho liên kết với Trung tâm Dạy nghề Tư thục Thành Công, nhưng 2 đơn vị này ký hợp đồng liên kết trong lĩnh vực dạy nghề khi chưa gửi phương án liên kết đến Sở Tài chính để thẩm định và trình UBND TP phê duyệt là thực hiện chưa đúng quy định; hợp đồng chưa đúng bản chất hợp đồng liên kết, liên doanh.

Khu đất có diện tích 23.266m2 tại xã Nhơn Đức, UBND huyện Nhà Bè cho Công ty Đông Mê Kông sử dụng tạm trong thời gian khoảng 36 tháng theo Văn bản số 134/UBND ngày 18/1/2016 của UBND huyện (kể từ ngày 18/1/2016 đến 11/1/2019), không xin ý kiến của UBND TP, chưa chấp hành chỉ đạo của UBND TP tại khoản 2.1 Điều 2 Quyết định số 4273/QĐ-UBND ngày 8/8/2013; chưa thường xuyên kiểm tra việc tạm sử dụng khu đất, chưa có biện pháp tích cực, cương quyết để yêu cầu Công ty Đông Mê Kông bàn giao 2,3ha khi đã hết thời gian tạm sử dụng.

Trong quản lý, sử dụng và cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, đoàn thanh tra xác định, việc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè ký 5 phụ lục hợp đồng với Doanh nghiệp Tư nhân Việt Thắng để tiếp tục gia hạn thời gian cho thuê khu đất diện tích 229.978m2 ở xã Hiệp Phước đến tháng 6/2023; việc Phòng Tài chính Kế hoạch có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích được ký hợp đồng ngắn hạn là thực hiện không đúng theo chỉ đạo của UBND huyện Nhà Bè và UBND TP Hồ Chí Minh.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện chưa đo đạc, lập bản vẽ hiện trạng để quản lý theo quy định quỹ đất dôi dư sau bồi thường của 10 dự án từ năm 2003 đến nay, với diện tích 2.974,2m2.

Chậm thực hiện chuyển đổi vị trí công tác

Liên quan đến việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện Nhà Bè, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã chỉ ra một số thiếu sót, tồn tại.

Năm 2021 và 2022, UBND huyện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 9 trường hợp có thời gian công tác trên 5 năm; có 13 trường hợp công tác trên 5 năm nhưng UBND huyện chưa thực hiện chuyển đổi là chậm thực hiện chuyển đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Năm 2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc huyện công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc, nhưng chưa thực hiện công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định…

Phòng Tài chính - Kế hoạch lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra, thẩm định quyết toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo quy định, đã tổ chức kiểm tra đối với 71/71 đơn vị (năm 2021), 70/70 đơn vị (năm 2022). Qua kiểm tra, xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021, Phòng Tài chính - Kế hoạch phát hiện 3 đơn vị có các khoản chi vượt dự toán phân bổ, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 491 triệu đồng…

Từ kết luận thanh tra, Thanh tra TP Hồ Chí Minh kiến nghị Chủ tịch UBND TP và được chấp thuận tại Văn bản số 801/VP-NCPC ngày 19/1/2024 của Văn phòng UBND TP, thống nhất cơ bản nội dung kết luận thanh tra.

Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè chấm dứt việc liên kết giữa Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè và Trung tâm Dạy nghề Tư thục Thành Công chưa đúng quy định; thanh lý hợp đồng và thu hồi khu đất; có kế hoạch, phương án sử dụng hiệu quả đúng quy định pháp luật.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình UBND huyện Nhà Bè cho Công ty Đông Mê Kông sử dụng tạm khu đất 2,3ha tại xã Nhơn Đức; việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích 229.978m2 thuộc thửa số 167, tờ bản đồ số 30, xã Hiệp Phước do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè cho Doanh nghiệp Tư nhân Việt Thắng thuê sử dụng đến nay chưa thu hồi. Báo cáo kết xuất UBND TP xem xét xử lý theo quy định.

Cảnh Nhật