Tại hội nghị, Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng Bùi Hùng Thiện chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác quản lý và triển khai thực hiện trong công tác thanh tra, trong đó, xác định công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra là một khâu quan trọng đảm bảo hiệu quả công tác thanh tra.

Hàng năm, bám chắc định hướng chương trình thanh tra được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu quản lý Nhà nước tại địa phương, Thanh tra thành phố và thanh tra các quận, huyện, sở ngành đã khảo sát, xây dựng kế hoạch thanh tra và trình lãnh đạo cùng cấp phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo thời gian quy định.

Nắm chắc trình tự, quy định pháp luật và nội dung mục đích của các cuộc thanh tra, kiểm tra, trong quá trình thanh tra, Thanh tra thành phố và thanh tra các quận, huyện, sở ngành kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện quy định pháp luật của đối tượng được thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời chỉ rõ những hạn chế về cơ chế, chính sách, hạn chế do chưa nhận thực đúng quy định pháp luật; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, quy định pháp luật, hướng dẫn, chấn chỉnh và kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) những tổ chức, cá nhân có sai phạm theo quy định pháp luật; phối hợp với cơ quan điều tra chuyển các vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Trong quá trình triển khai thực hiện các cuộc thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm bám sát kế hoạch thanh tra và không tiến hành thanh tra dàn trải, tràn lan; thường tập trung vào nơi có biểu hiện khuyết điểm, tiêu cực để thanh tra; kết luận thanh tra phải cụ thể, chính xác; nêu rõ những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức để xảy ra những sai phạm.

Việc tổ chức kết luận thanh tra cũng luôn được UBND thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành và lãnh đạo Thanh tra thành phố quan tâm triển khai thực hiện.

Thanh tra thành phố đã tích cực, thường xuyên chỉ đạo phòng chuyên môn đôn đốc, tổ chức thực hiện kết luận phải đầy đủ, kịp thời, phải đeo bám đến cùng những vấn đề đã phát hiện thông qua công tác thanh tra; nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với nội dung các kiến nghị trong kết luận thanh tra chưa được triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các kiến nghị.

Đối với công tác giám sát các cuộc thanh tra: Thanh tra thành phố đã ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát và tổ chức công bố công khai đoàn giám sát tại cuộc họp triển khai quyết định thanh tra.

Trong quá trình thanh tra, đoàn giám sát luôn giữ mối liên hệ quan hệ công tác của thành viên đoàn thanh tra với đối tượng được thanh tra. Thông qua các báo cáo định kỳ, có sự đối chứng giữa kế hoạch công tác của mỗi thành viên đoàn thanh tra và báo cáo kết quả theo ngày, tuần thông qua nhật ký đoàn thanh tra. Đồng thời, ban hành văn bản đề nghị đối tượng thanh tra có ý kiến bằng văn bản về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và chấp hành quy tắc, ứng xử của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra.

Quá trình xây dựng kế hoạch đã xem xét, cân nhắc đến khối lượng các công việc khác đang thực hiện, dự kiến thực hiện trong thời gian thanh tra, tổng hợp kết quả thanh tra.

Trong quá trình thanh tra trực tiếp, đối với các nội dung đã rõ ràng, đủ căn cứ để kết luận thì chủ động tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả đối với các nội dung, phần việc được giao. Nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc, quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; vận dụng linh hoạt, phù hợp và từng bước đổi mới một số khâu để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tiến hành họp đoàn và kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, trưởng đoàn thanh tra thường xuyên theo dõi, giám sát, chỉ đạo và cùng thành viên đoàn thanh tra tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện, kịp thời xin ý kiến cấp trên những vấn đề khó khăn trong quá trình thanh tra, tổng hợp báo cáo của đoàn.

Để đảm bảo việc theo dõi, đôn đốc sau thanh tra; nhất là giải pháp để thực hiện dứt điểm các kiến nghị xử lý về kinh tế trong trường hợp đối tượng thực hiện không còn tồn tại, không còn khả năng thực hiện, lãnh đạo Thanh tra thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao tổ chức thực hiện quyết liệt, sát sao ngay từ sau khi có kết luận, kiến nghị thanh tra và chỉ đạo xử lý sau thanh tra của cấp có thẩm quyền.

Trong quá trình theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đối với các trường hợp vi phạm nhưng cố tình không chấp hành, không thực hiện kết luận thanh tra và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về xử lý, khắc phục sau thanh tra; đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, tăng cường quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện các kiến nghị thanh tra, làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về thanh tra.

Về công tác xây dựng ngành: Tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành trong việc triển khai, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra luôn được lãnh đạo thanh tra và thủ trưởng các quận, huyện, sở, ngành quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra nói riêng và đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước của thành phố nói chung.

Phó Chánh Thanh tra thành phố Vũ Minh Thư chia sẻ nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu giải quyết khiếu nại. Thanh tra thành phố đã chỉ đạo đoàn xác minh làm việc trực tiếp với nguyên đơn và các cơ quan liên quan để thu thập tài liệu, chứng cứ xác minh vụ việc, lắng nghe nguyện vọng chính đáng của công dân; tăng cường công tác dân vận, giải thích, tuyên truyền hướng dẫn công dân hiểu và nắm được chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để nâng cao hiểu biết về pháp luật, đồng thuận tuân theo.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường, nơi phát sinh đơn thư khiếu nại để có cách đánh giá khách quan, chính xác. Nghiên cứu kỹ các tài liệu chứng cứ, các quy định pháp luật trong quá trình tham mưu giải quyết khiếu nại; đồng thời thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục quy định pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Kinh nghiệm trong đôn đốc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: Công khai thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định, rà soát các kiến nghị trong quyết định giải quyết khiếu nại ban hành hành văn bản đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện. Thường xuyên, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo, đồng thời xin ý kiến các cơ quan Trung ương khi cần thiết.

Theo Trưởng Phòng Nghiệp vụ 5, Thanh tra thành phố, trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân, nhất là địa phương có vụ việc đông người, phức tạp, tránh để kẻ xấu lợi dụng, xúi giục tụ tập đông người, gây mất trật tự và phát sinh thành điểm nóng.

Tham mưu lãnh đạo cùng cấp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; đồng thời tăng cường công tác đối thoại với người dân để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và qua đó cũng tạo được sự đồng thuận của người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để nghiêm chỉnh chấp hành.

Đối với các vụ việc phức tạp, chưa được sự điều chỉnh của pháp luật cần kịp thời xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, tham vấn ý kiến các ngành chuyên môn để giải quyết vụ việc được dứt điểm.

Tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Phạm Xuân Duệ đánh giá cao những kinh nghiệm Thanh tra thành phố Hải Phòng đã đạt được trong những năm qua, đồng thời nêu rõ, thông qua hội nghị lần này, tới đây Thanh tra tỉnh sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác thanh tra và sẽ có những kế hoạch tốt để triển khai công tác thanh tra các năm tiếp theo.

Kim Thành