UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản về việc tăng cường hiệu quả, chấn chỉnh công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số bất cập như: Thời gian trong đấu thầu kéo dài do các nguyên nhân chủ quan; việc đăng tải, công khai minh bạch thông tin chưa đảm bảo theo quy định; các hành vi, vi phạm của chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu chưa được giải quyết triệt để; quy định các điều kiện bất hợp lý, không phù hợp trong hồ sơ mời thầu, việc đánh giá hồ sơ dự thầu còn chưa đảm bảo khách quan, minh bạch; một số chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định…

Để tăng cường hiệu quả, chấn chỉnh công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo công tác đấu thầu định kỳ theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương có trách nhiệm tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu trên địa bàn. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra phải gửi về Thanh tra tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/12 năm trước để theo dõi, giám sát.

“Việc thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu phải được thực hiện nghiêm túc theo đúng Kế hoạch, nhất là ở cấp xã. Kết quả thanh tra, kiểm tra phải đề xuất, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm”, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm theo dõi, thống kê các trường hợp có dấu hiệu thông thầu, nhà thầu cố tình nộp hồ sơ dự thầu không đạt yêu cầu (để trượt thầu), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (theo báo cáo quý) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh có biện pháp xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư dự án chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu thầu, Chỉ thị số 47/CT-TTg, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT và Kế hoạch số 167/KH-UBND.

Khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nghiêm cấm đưa ra: Các tiêu chí đánh giá cao hơn mức yêu cầu của gói thầu; các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu; yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu xuất xứ của hàng hóa nhằm tránh sự phân biệt đối xử; yêu cầu về giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc các tài liệu tương đương đối với các mặt hàng thông dụng, sẵn có trên thị trường đã được tiêu chuẩn hóa và bảo hành bởi nhà sản xuất; yêu cầu về nhân sự có liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động với nhà thầu còn hiệu lực; yêu cầu về máy móc, thiết bị phải thuộc sở hữu của nhà thầu mà không được đi thuê; yêu cầu về hợp đồng tương tự thực hiện trên một địa bàn cụ thể...

Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải tuân thủ nguyên tắc, trình tự theo quy định của pháp luật về đấu thầu, yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu… Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật trong trường hợp để xảy ra vi phạm trong quản lý theo thẩm quyền.

Đối với việc áp dụng đấu thầu qua mạng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư các dự án thực hiện nghiêm theo quy trình, lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng được quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, đặc biệt lưu ý quan tâm việc đăng tải thông báo mời thầu theo Điều 13 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT và thực hiện việc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT…

 

Hoàng Long