Theo số liệu tổng hợp của Thanh tra tỉnh Sơn La, các cơ quan thanh tra đã thực hiện 33 cuộc thanh tra hành chính, gồm 27 cuộc theo kế hoạch và 06 cuộc đột xuất; đã ban hành 16 kết luận thanh tra, không có cuộc chậm ban hành kết luận; trong đó có 41 đơn vị được thanh tra theo kết luận.

Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra liên quan đến lĩnh vực dạy nghề nông thôn; thi công, nghiệm thu sai khối lượng một số hạng mục, phần việc của công trình; chi không đúng đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, nội dung; mua sắm đơn giá cao hơn giá thị trường; không hạch toán nguồn thu sự nghiệp theo quy định; số tiền, đất, tài sản quy thành tiền được phát hiện có vi phạm là 7.678 triệu đồng.

Kiến nghị thu hồi về ngân sách 7.391 triệu đồng và xử lý khác 287 triệu đồng; xử lý hành chính 23 tổ chức, 102 cá nhân; kiến nghị xử lý hình sự 01 vụ, 01 đối tượng chuyển cơ quan điều tra.

Trong 27 kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ, đã thực hiện xong 13 kết luận, còn 14 kết luận chưa thực hiện xong.

Thực hiện kiến nghị thanh tra, tổng số tiền phải thu 7.515 triệu đồng, đã thu được 4.180 triệu đồng.

Về xử lý hành chính, trong tổng số 24 tổ chức, 136 cá nhân phải xử lý, đến nay đã xử lý 09 tổ chức, 76 cá nhân. Chuyển cơ quan điều tra 01 vụ, 01 đối tượng.

Các đơn vị đã thực hiện 02 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra đến nay và chưa ban hành kết luận.

Về thanh tra chuyên ngành, đã thực hiện 35 cuộc trong đó 26 cuộc theo kế hoạch, 09 cuộc đột xuất. Ban hành kết luận 18 cuộc với 60 tổ chức, 22 cá nhân được thanh tra, kiểm tra; phát hiện 12 tổ chức, 01 cá nhân vi phạm. 

Về kinh tế, phát hiện vi phạm 29 triệu đồng; đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 22 triệu đồng…

Theo ông Nguyễn Minh Hoà, Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La, trong 3 tháng đầu năm nay, bên cạnh nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch được phê duyệt, Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra trong tỉnh được Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng cơ quan cùng cấp giao nhiều nhiệm vụ đột xuất, trong đó có nhiều vụ việc khó, quan trọng. Với tinh thần trách nhiệm, các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kịp thời chỉ đạo triển khai thanh tra và báo cáo đúng thời gian về kết quả thanh tra chuyên đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng từ năm 2015 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo bổ sung kế hoạch thanh tra và triển khai thanh tra chuyên đề trách nhiệm thực hiện công vụ của đội ngũ công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra được thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng thời gian quy định và các kết luận đã ban hành; những nội dung khác có liên quan cơ bản đảm bảo theo quy định.

Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh làm tốt công tác quản lý Nhà nước về thanh tra; chủ động điều chỉnh phương pháp tiến hành thanh tra theo hướng giảm thời gian thanh tra trực tiếp tại cơ sở, tăng cường thời gian nghiên cứu hồ sơ tại cơ quan thanh tra; lựa chọn nội dung thanh tra đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, rút ngắn thời gian thanh tra nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và yêu cầu quản lý. 

Qua thanh tra đã kịp thời giúp các cơ quan quản lý Nhà nước phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, sơ hở, bất cập trong quản lý, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương; tăng cường trật tự, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trần Kiên