Ngày 11/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh họp thông qua báo cáo tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở trao đổi, thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận định: Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu các đơn vị; là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa lâu dài.

Với phương châm tích cực chủ động phát hiện, phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh và công khai các vụ việc, vụ án tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành hàng nghìn văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch, gắn công tác PCTN với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong PCTN...

Xác định hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát là nội dung không thể thiếu của quản lý Nhà nước, hàng năm, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát nắm tình hình trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, căn cứ hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội tại các địa phương, gắn với việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả việc xây dựng, phê duyệt các kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm.

Nội dung thanh tra tập trung vào các ngành lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, chỉ đạo cơ quan thanh tra tiến hành thanh tra đột xuất những nội dung được dư luận, xã hội quan tâm và có sai phạm, tồn tại, hạn chế được phát hiện qua công tác giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất tại cơ sở…

Trong giai đoạn 2015 - 2020, các cơ quan thanh tra của tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 1.284 cuộc thanh tra, ban hành trên 1.300 kết luận thanh tra; các cơ quan thanh tra của Trung ương thực hiện thanh tra 29 cuộc, ban hành 29 kết luận thanh tra.

Các kết luận, kiến nghị thanh tra đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời và chỉ đạo việc tổ chức khắc phục theo kết luận thanh tra.

Trong đó, đi sâu kiểm điểm khắc phục về mặt kinh tế, xem xét xử lý nghiêm túc tập thể, cá nhân có trách nhiệm liên quan; hoàn thiện cơ chế; chính sách để tăng cường công tác quản lý; đặc biệt, thu hồi tài sản sau thanh tra đạt tỷ lệ trên 90%, đạt cao hơn so với bình quân toàn quốc (70%) và so với nhiệm kỳ 2010 - 2015 (85%).

Kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm toán Nhà nước đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng hệ thống chinh trị, xây dựng nền hành chính hiệu quả, minh bạch. Nhờ đó, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn không ngừng được cải thiện với 5 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI và nhiều năm dẫn đầu cả nước ở các chỉ số PAR-Index, PAPI, SIPAS.

Đặc biệt, Quảng Ninh cũng là tỉnh nằm trong nhóm 10 địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số PCTN do Thanh tra Chính phủ đánh giá trong 2 năm gần đây.

Trọng Tài