Triển khai 72 cuộc thanh tra hành chính

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, quý I/2024, các đơn vị thanh tra trong tỉnh đã thực hiện 72 cuộc thanh tra hành chính (36 cuộc đột xuất, 36 cuộc theo kế hoạch). Trong đó, có 47 cuộc từ kỳ trước chuyển sang; đã ban hành kết luận 24 cuộc.

Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm 1.355,6 triệu đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 981,74 triệu đồng; xử lý khác 373,86 triệu đồng; xử lý hành chính 25 tổ chức, 2 cá nhân.

Trong kỳ báo cáo, đã thực hiện hoàn thành 21/176 kết luận thanh tra phải thực hiện. Qua đó, đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 925,25/43.805,63 triệu đồng; đôn đốc xử lý khác 5.956,08/80.168,19 triệu đồng; kiểm điểm trách nhiệm 58 tổ chức và 179 cá nhân.

Đồng thời, triển khai 9 cuộc thanh tra trách nhiệm. Đến nay, đang triển khai tại đơn vị 4 cuộc, đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra 5 cuộc. Trong kỳ, có tổng số 4 kết luận thanh tra trách nhiệm phải thực hiện; đã thực hiện xong nội dung kiến nghị của 1 kết luận.

Thực hiện 80 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu như: Giao thông vận tải, y tế, lao động thương binh và xã hội, thông tin truyền thông, xây dựng, văn hóa thể thao, nông nghiệp, quản lý sử dụng đất...

Ban hành kết luận 44 cuộc đối với 27 tổ chức, 467 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 10 tổ chức, 226 cá nhân vi phạm với tổng số tiền 1.348 triệu đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 457 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 891 triệu đồng.

Ban hành tổng số 238 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.675,25 triệu đồng (tổ chức 747,5 triệu đồng, cá nhân 927,75 triệu đồng); xử phạt bằng hình thức khác 1 cá nhân.

Đến nay, đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.052 triệu đồng, số tiền vi phạm xử lý khác đã thu 10 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu 1.850,05 triệu đồng, 1 cá nhân đã thực hiện quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức khác.

Số lượng đơn thư KN, TC giảm, ít phát sinh vụ việc mới

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, trong quý I/2024, số lượng công dân và đoàn đông người đến trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh giảm so với cùng kỳ năm 2023 ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã. Nội dung khiếu nại (KN), kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng (chiếm 85% vụ việc); số vụ việc còn lại liên quan đến các lĩnh vực khác như chính sách - xã hội, y tế, giáo dục, hành chính...

Cùng với đó, số lượng đơn thư KN, tố cáo (TC) thuộc thẩm quyền giảm so với cùng kỳ năm 2023; trên các địa bàn ít phát sinh vụ việc mới, chủ yếu là tiếp tục giải quyết các vụ việc cũ.

Trong kỳ, các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh đã tiếp 1.403 công dân (giảm 7,06%) với 948 vụ việc (giảm 15,58%); tiếp 14 đoàn đông người (giảm 16 đoàn so với cùng kỳ). Tiếp nhận tổng số 2.405 đơn (kỳ trước chuyển sang 401 đơn).

Qua phân loại, có 229 đơn KN, 7 đơn TC, 1.238 kiến nghị thuộc thẩm quyền phải giải quyết. Đến nay, đã giải quyết 117 đơn KN; 3 đơn TC; 224 kiến nghị, phản ánh. Qua giải quyết KN, TC đã trả lại cho cá nhân hơn 1,6 tỷ đồng (lập phương án bồi thường bổ sung); chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc; xử lý trách nhiệm 1 cá nhân.

UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá, trong quý I, tỉnh đã luôn bám sát các chủ trương, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, đặc biệt là những nội dung chỉ đạo trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra tỉnh và thanh tra các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng, tập trung triển khai kịp thời các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý và phục vụ lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thường xuyên được rà soát, xử lý chồng chéo, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh… Nề nếp công tác tiếp công dân tiếp tục được duy trì; việc giải quyết KN, TC được chú trọng từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Để tiếp tục phát huy vai trò của công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC, thời gian tới, ngành Thanh tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2024; triển khai kịp thời các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định, kiến nghị xử lý sau thanh tra, đảm bảo các đối tượng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra. Phấn đấu tỷ lệ thu hồi sai phạm phát hiện qua thanh tra về ngân sách Nhà nước đạt trên 80%...

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến căn bản, thực chất của cả hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KN, TC, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị TC đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%...

Trọng Tài