Kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 8,7 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh và thanh tra các huyện, thị xã, TP trong tỉnh đã triển khai 99 cuộc thanh tra, kiểm tra; tăng 10 cuộc so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 53 cuộc theo kế hoạch, 46 cuộc đột xuất.

Đến nay, đã ban hành kết luận 39 cuộc thanh tra và 1 báo cáo kết quả kiểm tra. Qua đó, kiến nghị: Thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 7 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán hơn 5,7 tỷ đồng; xử lý khác gần 24 tỷ đồng và 45.000 m2 đất.

Kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với 37 tập thể và 22 cá nhân; kiến nghị thu hồi 1 dự án; 3 nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về quản lý Nhà nước.

Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 27 cuộc thanh tra, 11 cuộc kiểm tra; đã ban hành 21 kết luận và 1 báo cáo kết quả kiểm tra. Qua đó, kiến nghị: Thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 2,3 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán gần 5,4 tỷ đồng; xử lý khác gần 24 tỷ đồng; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với 17 tập thể và 1 cá nhân; thu hồi 1 dự án; 3 nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về quản lý Nhà nước.

Thanh tra các đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai 61 cuộc thanh tra; đã ban hành kết luận 28 cuộc. Qua thanh tra, kiến nghị: Thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 4,6 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán gần 372 triệu đồng; xử lý khác đối với 45.000 m2 đất; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với 20 tập thể và 21 cá nhân.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh và thanh tra các đơn vị đã triển khai 11 cuộc thanh tra trách nhiệm (tăng 5 cuộc so với cùng kỳ năm); đã ban hành kết luận 5 cuộc.

Qua đó, kiến nghị các đơn vị khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và tổ chức thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng; kiến nghị khác hơn 906 triệu đồng; kiến nghị xem xét, kiểm điểm trách nhiệm 6 tập thể.

Thanh tra các sở đã triển khai 272 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra thường xuyên trên các lĩnh vực như: Bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; kinh doanh dược phẩm; sản xuất kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp; đo lường chất lượng sản phẩm; xây dựng nhà ở, công trình; kinh doanh dịch vụ du lịch; giao thông vận tải; an toàn lao động...

Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện và xử phạt hành chính 1.214 tổ chức, cá nhân với gần 7,2 đồng; xử lý tài sản vi phạm trị giá gần 120 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 3,2 tỷ đồng; tước quyền sử dụng có thời hạn 10 giấy phép lái xe; thu hồi phù hiệu đối với 150 phương tiện thuộc 89 đơn vị vận tải do vi phạm tốc độ…

Qua đôn đốc giải quyết KN, trả lại người dân hơn 10,3 tỷ đồng

Trong kỳ báo cáo, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh phải theo dõi, đôn đốc thực hiện 96 vụ việc KN; 103 kết luận thanh tra với tổng số tiền phải đôn đốc thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 56,3 tỷ đồng, giảm trừ và loại khỏi quyết toán hơn 25 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 18,3 tỷ đồng.

Qua đôn đốc, các đơn vị đã thực hiện nộp ngân sách Nhà nước hơn 29,3 tỷ đồng; giảm trừ giá trị quyết toán gần 20,2 tỷ đồng; thực hiện nội dung kiến nghị khác hơn 6,5 tỷ đồng.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với 75 tập thể (kiểm điểm rút kinh nghiệm) và 274 cá nhân (261 cá nhân kiểm điểm rút kinh nghiệm; khiển trách 7; cảnh cáo 3; cách chức 2; buộc thôi việc 1). Kết thúc theo dõi, đôn đốc đối với 10 kết luận thanh tra.

Các đơn vị, địa phương cũng đã thực hiện xong đối với 39 vụ việc KN. Thông qua giải quyết KN, trả lại cho người dân hơn 10,3 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tỉnh Quảng Ninh đã tiếp 4.669 lượt công dân, với 2.830 vụ việc; có 79 đoàn đông người.

Tổng số đơn thư đã tiếp nhận, xử lý là 6.438 đơn. Qua phân loại, có 389 vụ việc KN (135 vụ việc từ kỳ trước chuyển sang) và 20 vụ việc TC (10 vụ việc từ kỳ trước chuyển sang) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp; còn lại là các đơn trùng lặp, đơn nặc danh, đơn không rõ nội dung và địa chỉ người KN, TC…

Đến thời điểm này, đã giải quyết 269 vụ việc KN; 14 vụ việc TC. Qua giải quyết KN, TC đã kiến nghị trả lại cho cá nhân 250 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 1 cá nhân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ; triển khai kịp thời các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý trên các lĩnh vực.

Tập trung đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra theo quy định; kiểm tra các địa phương, đơn vị về thực hiện quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị TC; tăng cường công tác tiếp công dân và thực hiện kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn…

Trọng Tài