Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, tiêu cực. Trên cơ sở các văn bản của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành 82 văn bản mới và sửa đổi, bổ sung 2 văn bản để thực hiện công tác PCTN, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cấp, các ngành đã tổ chức lồng ghép các nội dung về công tác PCTN để quán triệt, tuyên truyền đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được 142 lớp với 6.223 lượt người tham dự.

Toàn tỉnh đã triển khai 12 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại 6 đơn vị, đã kết thúc và ban hành kết luận 12/12 cuộc. Nhìn chung, qua công tác thanh tra cho thấy công tác PCTN được các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện tốt.

Một số đơn vị có thiếu sót chủ yếu là chưa ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; ban hành kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác trễ thời gian theo quy định; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chưa thực hiện đầy đủ; nội dung một số bản kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng.

Qua công tác thanh tra, các đoàn đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, được đối tượng thanh tra đồng thuận cao và nghiêm chỉnh khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót theo quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động, tập trung vào các lĩnh vực như: Việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất, quản lý và sử dụng nhà ở, quản lý dự án đầu tư xây dựng, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, chuyển ngạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức. Trong kỳ, có 8 cơ quan, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, kết quả chưa phát hiện vi phạm.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 7/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách Nhà nước theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước phải xây dựng, ban hành thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định.

Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh đã xây dựng mới 20 văn bản; sửa đổi, bổ sung 5 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; tổ chức 8 cuộc kiểm tra liên quan việc thực hiện các quy định trên. Qua kiểm tra, phát hiện 2 trường hợp vi phạm.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, nhìn chung, các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định hiện hành nhằm nâng cao tính hiệu quả trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Đối với việc thực hiện Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ quy định tại danh mục vị trí công tác phải chuyển đổi để hàng năm ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công văn số 2073/UBND-NC ngày 3/8/2023 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật PCTN năm 2018. Trong kỳ, toàn tỉnh có 17 người đã được chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Từ đầu năm 2024 đến nay, qua công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, cơ quan điều tra đã phát hiện và khởi tố 2 vụ án, 2 đối tượng có hành vi tham nhũng với các tội danh “tham ô tài sản”, “nhận hối lộ, đưa hối lộ”. Các vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, thời gian tới tiếp tục xác định công tác PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Thu Huyền