Ngày 17/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với UBKT các Đảng bộ trực thuộc để đánh giá công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tích cực chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm theo Chương trình số 35-CTr/TU ngày 28/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trong đó, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 902 tổ chức Đảng, bằng 90% so với cùng kỳ; kiểm tra 3.686 đảng viên, bằng 196% so với cùng kỳ.

UBKT cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 14 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, bằng 466% so với cùng kỳ và kiểm tra 106 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, bằng 706% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát đối với 618 tổ chức Đảng, bằng 67,9% so với cùng kỳ và tiến hành giám sát 2.168 đảng viên, bằng 159% so với cùng kỳ.

UBKT các cấp đã tiến hành giám sát đối với 221 tổ chức Đảng, bằng 54,9% so với cùng kỳ và tiến hành giám sát đối với 275 đảng viên, bằng 74,7% so với cùng kỳ.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng, bằng 150% so với cùng kỳ và 212 đảng viên, bằng 121% so với cùng kỳ.

UBKT cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng, bằng 600% so với cùng kỳ và thi hành kỷ luật 66 đảng viên, bằng 140,4% so với cùng kỳ.

Qua trao đổi, thảo luận, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Đức Thành đề nghị cấp ủy các cấp hoàn thiện các cuộc kiểm tra, giám sát đã đề ra; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, gắn với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Trong đó, đặc biệt quan tâm kiểm tra, giám sát đến những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục chú trọng rà soát thực hiện các kết luận, kiến nghị, khắc phục dứt điểm những hạn chế, yếu kém đã được các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chỉ ra.

Đồng thời, UBKT các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường hơn nữa trách nhiệm của UBKT cấp trên trong việc chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới; chủ động theo dõi, nắm tình hình địa bàn, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở…

Trọng Tài