Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kết luận thanh tra số 60 ngày 9/10/2023 về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo trong việc thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước, thời kỳ năm 2019-2022.

Qua thanh tra công tác PCTN, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo xây dựng, triển khai thực hiện tuyên truyền về công tác PCTN chưa đầy đủ theo nội dung định hướng tại kế hoạch PCTN hàng năm của công ty; chưa kịp thời tuyên truyền các văn bản về nhiệm vụ PCTN, tiêu cực của Ban Chỉ đạo PCTN Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai; không có sự đổi mới trong các năm.

Thực hiện chưa đảm bảo quy định về xây dụng định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong đơn vị theo quy định tại Điều 18 Luật PCTN năm 2018: Chưa kịp thời ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; chưa kịp thời rà soát, điều chỉnh một số quy chế như quy chế trả lương, khen thưởng và các chế độ, quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với trưởng, phó phòng và các chức danh tương đương để phù hợp với các quy định hiện hành.

Kiểm tra 4 dự án đầu tư xây dựng do công ty làm chủ đầu tư, phát hiện công ty chậm nghiệm thu, bàn giao đưa 3 công trình hoàn thành vào khai thác sử dụng, cụ thể: Công trình cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Cụ Mẫn, thôn Nghĩa Lý, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo; công trình cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo; công trình cải tạo, nâng cấp hồ Dộc Lịch, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, vi phạm quy định tại Điều 37 Văn bản hợp nhất số 02 ngày 20/7/2018 của Bộ Xây dựng về hợp nhất nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Giá trị khối lượng xây lắp phát hiện qua thanh tra đề nghị cắt giảm khi quyết toán của 4 dự án, công trình là 53.749.000 đồng.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc xác định trách nhiệm đối với những tồn tại, sai phạm nêu trên thuộc Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo và giám đốc, phó giám đốc công ty được phân công lãnh đạo, chỉ đạo, phụ trách trực tiếp công tác PCTN, công tác quản lý đầu tư dự án công trình, thời kỳ 2019 - 2022; đồng thời, trách nhiệm thuộc các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan và cán bộ, viên chức của công ty được giao nhiệm vụ trực tiếp tham mưu về các lĩnh vực nêu trên.

Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan về những tồn tại, sai phạm được chỉ ra.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đặc biệt đối với các nội dung: Công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật PCTN và các quy định của pháp luật liên quan khác; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đảm bảo đúng quy định hiện hành; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ về việc chấp hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Chỉ đạo phòng chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ của 4 dự án, công trình được thanh tra, kịp thời phát hiện sai sót và xử lý; hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình hoàn thành đảm bảo đúng đơn giá, định mức, tiêu chuẩn, khối lượng thi công…

Bùi Bình