Theo báo cáo của tổ xác minh tài sản, thu nhập thuộc Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, việc thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập tại UBND TP Hà Tĩnh đã được lãnh đạo và cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực này của UBND TP Hà Tĩnh quan tâm thực hiện; thành phố đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện kê khai đầy đủ, đúng quy định.

Đối với kết quả triển khai thực hiện công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập hàng năm, UBND TP Hà Tĩnh chưa xác định đúng đối tượng và phương thức kê khai theo quy định tại Điều 36, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 10, Nghị định số 130/2020-NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Riêng kết quả xác minh tài sản, thu nhập của người được lựa chọn ngẫu nhiên (1 trường hợp được lựa chọn) là bà Nguyễn Thị Thủy, thanh tra viên thuộc UBND TP Hà Tĩnh, trong quá trình xác minh, người được xác minh đã chủ động phối hợp báo cáo giải trình, cung cấp tài liệu minh chứng và chuẩn bị nội dung làm việc theo yêu cầu của tổ xác minh; các nội dung thông tin chưa phù hợp giữa bản kê khai và thông tin do các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp cho tổ xác minh đều đã được cá nhân báo cáo, giải trình cụ thể.

Tuy vậy, theo kết quả xác minh, bà Nguyễn Thị Thủy đã kê khai tài sản chưa đúng hướng dẫn tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau kết luận, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị, UBND TP Hà Tĩnh rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế mà tổ xác minh đã nêu; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

Yêu cầu bà Nguyễn Thị Thủy điều chỉnh, chỉnh lý bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đúng với quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. Đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm và điều chỉnh, kê khai các thông tin trong bản kê khai lần đầu theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật đối với việc kê khai của các năm tiếp theo.

Xuân Thống