I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác PCTN, TC để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh PCTN, TC; xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, kỷ cương, liêm chính.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp PCTN, TC theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác PCTN, TC.

- Công tác PCTN, TC phải được tiến hành mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; lấy phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách, đột phá; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, phát hiện, xử lý và sử dụng đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; gắn PCTN, TC với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực Nhà nước, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, TC

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác PCTN, TC.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, TC gồm: Tăng cường đẩy mạnh công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và ban hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, quy định về tặng quà và nhận quà tặng, kiểm soát xung đột lợi ích; chuyển đổi vị trí công tác; kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những địa bàn phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, được dư luận xã hội quan tâm; chú trọng thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc để phát hiện, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý tố cáo, tin báo, phản ánh, báo cáo về các hành vi, vụ việc tham nhũng theo quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; tăng cường đẩy mạnh việc thu hồi tài sản tham nhũng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự, kinh tế, tiêu cực. Tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính của Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, tham nhũng, tiêu cực.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, TC

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC năm 2024, trong đó nêu rõ nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến, đối tượng tuyên truyền phổ biến, thời gian triển khai thực hiện, kinh phí thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh.

Hình thức tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, loa truyền thanh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, in, phát tờ rơi; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, TC; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh và Đề án 1974 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2023, qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết của người đứng đầu, của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác PCTN, TC.

Việc cung cấp thông tin, tuyên truyền được thực hiện theo Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chỉ đạo định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền PCTN, TC.

3. Công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN, TC.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN, TC; chủ động rà soát, tham mưu Tỉnh ủy, HDNĐ, UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là cơ chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC; kịp thời khắc phục những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực đặc biệt trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng, đấu thầu, đấu giá tài sản, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường, y tế, giáo dục…

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Ban hành Chiến lược quốc gia PCTN, TC đến năm 2030.

4. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, TC; kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, TC

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, TC; kế hoạch kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, TC hằng năm; thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN, TC để kịp thời phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp hoặc trái với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế kịp thời theo quy định.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật về PCTN, TC; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, bộ phận có chức năng, nhiệm vụ PCTN, TC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN, TC đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao.

5. Thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của TTg Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kịp thời tiếp nhận, kiểm tra các thông tin, phản ánh, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân, doanh nghiệp để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm bị phát hiện; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/CT- TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

6. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, ngừa tham nhũng

6.1. Thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nội dung công khai, hình thức công khai, thời điểm công khai phải đảm bảo đúng quy định của Luật PCTN và các văn bản pháp luật có liên quan. Tăng cường, đẩy mạnh việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân biết, kiểm tra, giám sát, thực hiện.

6.2. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; ban hành đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị; kịp thời rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy chế, quy định của UBND tỉnh và của cơ quan, tổ chức, đơn vị về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; tăng cường công khai, dân chủ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nội bộ việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; hạn chế thấp nhất những sơ hở, bất cập trong quản lý làm phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

6.3. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, quy định về tặng quà và nhận quà tặng, kiểm soát xung đột lợi ích.

a) Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, quy định về tặng quà và nhận quà tặng.

Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử theo quy định của Luật PCTN 2018 và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định về tặng quà và nhận quà tặng tại Điều 22, Luật PCTN 2018, Điều 24 đến Điều 28, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN.

b) Thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch rà soát xung đột lợi ích; nghiêm túc tổ chức thực hiện quy định về kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP. Trường hợp phát hiện xung đột lợi ích thì phải thông tin, báo cáo người có thẩm quyền xử lý, áp dụng các biện pháp xử lý xung đột lợi ích theo quy định.

6.4. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có trách nhiệm ban hành, công khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng. Nội dung kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, các trường hợp cụ thể phải chuyển đổi, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền, nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện theo quy định của Luật PCTN 2018. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

6.5. Thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan,tổ chức, đơn vị

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước[6] về kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời, kiên quyết xử lý vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập.

Thanh tra tỉnh tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; chủ động bố trí cán bộ chuyên môn, đề xuất trang thiết bị và cơ sở vật chất, kỹ thuật; kiện toàn tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ để tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý bản kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo thẩm quyền; xây dựng và thực hiện quy chế quản lý, khai thác sử dụng hồ sơ, tài liệu về về kiểm soát tài sản thu nhập tại Thanh tra tỉnh theo đúng quy định của Luật PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; chủ động xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2024 đối với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh đảm bảo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 2767/TTCP-C.IV ngày 14/11/2023; tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch được duyệt; chủ động phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy theo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ban hành tại Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị; phối hợp với Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện Đề án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 theo Kế hoạch số 2032/KH-TTCP ngày 8/9/2023 của Thanh tra Chính phủ.

6.6. CCHC, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

a) Về CCHC:

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC, kiểm soát TTHC; rà soát, hoàn thiện và công bố kịp thời các TTHC; công khai, minh bạch TTHC; rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC theo quy định; tiếp tục tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả, năng suất lao động trong công tác quản lý và giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện; khắc phục tình trạng chậm thời hạn giải quyết theo quy định; đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện Đề án số hóa trong quản lý và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030; tạo tiền đề triển khai các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

b) Về thực hiện phương thức thanh toán không dùng tiền mặt:

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021.

c) Đổi mới công nghệ quản lý:

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; từng bước ứng dụng hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên; quan tâm đầu tư, triển khai thực hiện tốt văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng và thực hiện “Chính phủ điện tử” trong phạm vi cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

6.7. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN, TC

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác PCTN, TC, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường, đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, phát hiện, xử lý tham nhũng, gắn công tác đấu tranh PCTN, TC với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định nêu gương, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

7. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực

7.1. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ hằng năm; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ, kiên quyết xử lý các trường hợp bao che cho cán bộ cấp dưới vi phạm, tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ.

7.2. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với đấu tranh PCTN, TC.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, dư luận xã hội quan tâm như: Quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư, mua sắm công; công tác cán bộ; hoạt động tín dụng; chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng kinh phí đóng góp của nhân dân… chú trọng nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là việc tiếp nhận, xử lý tin báo, phản ánh, báo cáo, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực, thực hiện các quy định về bảo vệ người tố cáo; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng trình tự, thủ tục các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài để đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nếu phát hiện hành vi, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực thì kịp thời chuyển hồ sơ vi phạm đến cơ chức năng để xử lý, giải quyết kịp thời theo quy định, không chờ đến hết thời hạn thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đối với các vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, chủ động đề xuất cơ quan có thẩm quyền báo cáo Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý theo quy định.

7.3. Công tác điều tra, truy tố, xét xử

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Đề nghị các cơ quan chức năng: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường công tác phối hợp, tập trung điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, dứt điểm, nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; công bố công khai kết quả xét xử để nhân dân kiểm tra, giám sát; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc.

7.4. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan: Công an, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thu hồi tiền, tài sản tham nhũng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

8. Thực hiện công tác PCTN, TC đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước

Các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác PCTN, TC, nhất là quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ; tăng cường, đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; xây dựng quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ để phòng, ngừa tham nhũng, kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tự kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng (nếu có); xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tích cực tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật và đấu tranh, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền đối với các hoạt động quản lý hành chính Nhà nước; chấp hành nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg , ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tạo môi trường hoạt động thuận lợi, lành mạnh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đảm bảo an ninh, an toàn.

9. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực thi Luật PCTN.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC đối với đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hoạt động giám sát đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền để phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong hoạt động công vụ. Tăng cường quan hệ, phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý tin báo, tố giác tội phạm tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội, của truyền thông, báo chí trong PCTN, TC.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở; trả lời, làm rõ những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, cơ quan báo chí về công tác PCTN, TC theo quy định.

10. Tham gia các hoạt động hợp tác Quốc tế và đối ngoại về PCTN, TC

Thủ trưởng các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tham gia hợp tác quốc tế về PCTN, TC, nhất là trong phối hợp, chia sẻ thông tin, thực hiện các biện pháp ngăn chặn nhằm thu hồi tài sản bị tẩu tán hoặc truy bắt tội phạm tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài... theo đúng quy định; nâng cao hiệu quả thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo hướng tích cực, chủ động, thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Việt Nam trong PCTN theo Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về ban hành Chiến lược Quốc gia PCTN, TC đến năm 2030.

(Còn nữa)